EXIM BANK พบสัญญาณผิดนัดชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ แนะผู้ส่งออกไทยทำประกันการ
ส่งออกทุกครั้ง
 
           EXIM BANK แนะนำผู้ส่งออกทำประกันการส่งออกทุกครั้งที่ส่งออก เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้
รับชำระเงิน หลังพบอัตราการผิดนัดชำระเงินและยอดเคลมค่าสินไหมทดแทนจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า
จากผู้ซื้อในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2558 โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย

         นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า สถานการณ์ความเสี่ยงทางการค้า
ระหว่างประเทศในปี 2558 ยังต้องจับตาเรื่องการชำระเงินล่าช้าและการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ อันเป็นผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจในตลาดต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าอัตราการล้มละลายของธุรกิจในปี 2558 คาดว่าจะลดลง
แต่ปัญหาการชำระเงินล่าช้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป
         รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า ในไตรมาส 1 ปี 2558 ลูกค้าประกันการส่งออกของ EXIM
BANK ประสบปัญหาผู้ซื้อชำระเงินล่าช้าเป็นจำนวนรายสูงขึ้นเท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการยื่นขอรับค่าสินไหม
ทดแทนเนื่องจากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 9 ราย มูลค่ารวม 13.93 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุจากผู้ซื้อล้มละลาย 7 ราย คิดเป็นมูลค่า 10.12 ล้านบาท และผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้า 2 ราย คิดเป็นมูลค่า 3.81
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ รองลงมาได้แก่ ผักผลไม้สดและกระป๋อง
         นายสุธนัย กล่าวว่า EXIM BANK พร้อมให้บริการประกันการส่งออกแก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า อันเนื่องมาจากผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า การ
ควบคุมการโอนเงินและการห้ามนำเข้าสินค้าโดยรัฐบาลประเทศผู้ซื้อ สงคราม จลาจล และปฏิวัติ นอกจากนี้ ประกันการ
ส่งออกยังช่วยให้ผู้ส่งออกไทยแข่งขันได้มากขึ้น เพราะสามารถให้เทอมการชำระเงินแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ผ่อนปรนขึ้น
กว่าผู้ส่งออกรายอื่น ด้วยความมั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้แน่นอน โดยผู้ส่งออกไทยสามารถติดต่อทำ
ประกันการส่งออกได้หลายรูปแบบ รวมทั้งรับเงื่อนไขที่ผ่อนปรนขึ้นสำหรับผู้ส่งออก SMEs หรือบริการสินเชื่อพร้อมประกัน
การส่งออกที่เรียกว่า สินเชื่อ SMEs ส่งออกสบายใจ ซึ่งให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 6 เท่าของหลักประกัน
         “ปัจจุบันโอกาสทางการค้าเปิดกว้างมากขึ้นในหลายตลาดทั่วโลก แต่โอกาสมาพร้อมกับความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์เศรษฐกิจของตลาดเหล่านั้นที่จะทำให้ผู้ส่งออกไทยมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระเงินจากการค้าขายตามปกติ
ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยจึงควรทำประกันการส่งออกทุกครั้งที่ส่งออก โดยให้ธนาคารเข้ามาทำหน้าที่รับความเสี่ยงดังกล่าว และ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ที่มีของตลาด เป็นการทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ทั้งการค้าขายกับผู้ซื้อรายเดิมและผู้ซื้อ
รายใหม่ในตลาดที่มีความต้องการซื้อสินค้าไทย” นายสุธนัย กล่าว
 
  EXIM BANK ร่วมงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน  
   
           นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวง
การคลัง ที่บูท EXIM BANK ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบริการตอบสนองนโยบายกระทรวงการคลัง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนใน AEC ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ ในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของ
กระทรวงการคลังรอบ 6 เดือน ณ กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้
 
  EXIM BANK จัดกิจกรรม CSR มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี  
            • ปราจีนบุรี  
   
           นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชน โดยมีนางสาวนงเยาว์
จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ศรีมโหสถ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
 
            • สุพรรณบุรี  
   
           นายไพโรจน์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล EXIM BANK นำพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนเครื่องมือค้นคว้า
หาความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชน โดยมีนางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย จ.สุพรรณบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
 
  EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบปีที่ 140 กระทรวงการคลัง  
   
           นางจอมสุดา ตันตริยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดีกับนายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัด
กระทรวงการคลัง ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ 140 พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้
 
  EXIM BANK พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่ AEC  
   
           นายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงานเข้าพบและแสดงความยินดี
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของนายมาณพ ชิวธนาสุนทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
พร้อมทั้งประชุมร่วมกันถึงแนวทางเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในโครงการของ กสอ. เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้