ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังเต็มไป
ด้วยความไม่แน่นอน ทิศทางการเติบโตของ
ตลาดในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งภาวะการส่งออก
ของไทยเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก เพราะ
บริบทของเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงไป
มากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พื้นฐานเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศสั่งสมประเด็นที่แตกต่าง...
 
อ่านต่อ
 
ฟิลิปปินส์…ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการ Business Process Outsourcing รายสำคัญของโลก
กิจการรับจ้างบริหารธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ถือเป็นธุรกิจดาวเด่นของฟิลิปปินส์เนื่อง
จากมีแนวโน้มเติบโตสูง และสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะธุรกิจบริการข้อมูลลูกค้า...
อ่านต่อ
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ในกัมพูชา...โอกาสขยายธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
ปัจจุบันการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในกัมพูชา สะท้อนจากธุรกิจแฟรนไชส์ของ
ต่างประเทศ รวมถึงแฟรนไชส์ของไทยต่างทยอยขยายธุรกิจในกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุน...
อ่านต่อ
 

รู้ลึกพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวเวียดนาม
หากจะกล่าวถึงตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน เวียดนามเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรมากถึง 93.4 ล้านคน (สูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน รองจาก...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในอินเดีย