กลุ่มผู้บริโภคระดับกลางในอินโดนีเซียขยายตัว... โอกาสทางธุรกิจของไทย
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปีในช่วงกว่า
10 ปีที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 6.2 ต่อปีในช่วงปี 2557-2561 ซึ่งจะเกื้อหนุน...
อ่านต่อ
 
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา… แหล่งรองรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของพม่า
ปัจจุบันรัฐบาลพม่ากำลังเร่งผลักดันดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economics Zones: SEZs)
ในประเทศ 3 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa SEZ) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei SEZ)...
อ่านต่อ
 
สังคมผู้สูงอายุกับโอกาสธุรกิจที่รออยู่
สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่สนใจในหลายประเทศ จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มสัดส่วน
ขึ้นมากมีสาเหตุสำคัญมาจากคุณภาพทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นจนส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากร...
อ่านต่อ
 
  ผู้นำเข้าในบรูไน