ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องในฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มี
เกาะแก่งน้อยใหญ่กว่า 7,000 เกาะ และมีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 36,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งใน
อ่านต่อ
 
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกัมพูชาสดใส... โอกาสการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจกัมพูชาในฐานะแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศสำคัญด้วยมูลค่าส่งออกกว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือ
อ่านต่อ
 

นักท่องเที่ยวจีน...กำลังซื้อสำคัญของโลก
การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจบริการที่สำคัญสาขาหนึ่งของไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
ทั้งนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 11.6 ล้านคน

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในจีน