สิงคโปร์ : โอกาสขยายธุรกิจแฟรนไชส์ของ SMEs ไทยไปต่างแดน
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยมองเห็นช่องทางขยายธุรกิจไปอาเซียนมากขึ้น รวมถึงระบบแฟรนไชส์ซึ่งถือเป็น...
อ่านต่อ
 
ธุรกิจค้าปลีกกัมพูชาช่วงขาขึ้น... โอกาสของผู้ประกอบการไทย
ธุรกิจค้าปลีกในกัมพูชามีศักยภาพในการเติบโตตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงเฉลี่ยราวร้อยละ 8 ต่อปีในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในช่วงปี 2557-2561 ส่งผลให้ความเป็น...
อ่านต่อ
 

Global Trend ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เลี้ยง
แม้อาหารสัตว์เลี้ยงจะไม่ใช่สินค้าส่งออกหลักของไทยที่ทุกคนต้องนึกถึงอย่างข้าว ยางพารา หรือสินค้ามูลค่าสูง
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออกของไทยอย่างยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในญี่ปุ่น