บริการ EXIM4SMEs  
 

          EXIM BANK ให้บริการรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศภายหลังการส่งออก
สำหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มียอดการส่งออกต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท ด้วยอัตราเบี้ยประกัน
พิเศษและการให้บริการที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความสำเร็จในการส่งออกของผู้ส่งออก SMEs


          จุดเด่นของบริการ EXIM4SMEs
          • สมัครง่าย อนุมัติกรมธรรม์รวดเร็ว
          • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง
          • อัตราความคุ้มครองสูงถึง 90%
          • ได้รับเงินคืนหากไม่มี Claim (No Claim Bonus)

          ประโยชน์ของบริการ EXIM4SMEs
          • ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
          • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนได้มากขึ้น
          • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้

          รูปแบบบริการ EXIM4SMEs
          คุณสมบัติของผู้เอาประกัน
              • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
              • มีการส่งสินค้าออกจากประเทศไทย
              • มูลค่าการส่งออกต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท
          เงื่อนไขการชำระเงิน
              D/P, D/A และ O/A ไม่เกิน 90 วัน
          ประเทศที่รับประกัน
              มากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก
          สินค้าที่รับประกัน
              สินค้าทุกประเภทที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ยกเว้น สินค้าเน่าเสียง่าย (สินค้าที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
          อัตราความคุ้มครอง
              90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
          ค่าใช้จ่าย
              • ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ 1,000 บาท/ราย/ปี
              • อัตราเบี้ยประกัน

 
            วงเงินรับประกันสูงสุด (ML)  
  * EXIM BANK ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินรับประกัน
    สูงสุดในบางอุตสาหกรรม
            ความเสี่ยงที่คุ้มครอง
          ความเสี่ยงทางการค้า
              • ผู้ซื้อล้มละลาย
              • ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้า
              • ผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้า
          ความเสี่ยงทางการเมือง
              • การควบคุมการโอนเงิน
              • การห้ามนำเข้าสินค้า
              • สงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร
          ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป (ฝรั่งเศส จีน รัสเซีย
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)


          ระยะเวลาในการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
              D/P Sight, O/A Sight
                  ภายใน 180 วันนับจากวันส่งออก
              D/A, O/A
                  ภายใน 180 วันนับจากวันครบกำหนดชำระเงิน

          ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
              กรณีผู้ซื้อล้มละลาย
                  ทันทีเมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
              กรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้า
                  ภายใน 120 วันนับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
              กรณีผู้ซื้อไม่รับมอบสินค้า
                  ภายใน 30 วัน หลังจากการขายสินค้าต่อแล้ว
              กรณีอื่นๆ
                  ภายใน 120 วันนับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน

          ขั้นตอนการขอรับบริการ EXIM4SMES
 
            ติดต่อขอรับบริการได้ที่
          ฝ่ายรับประกันการส่งออก EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ
1733-1739 หรือสาขาทุกแห่ง