EXIM BANK มอบทุนการศึกษาแก่ผู้พิการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี  
   
   
            นายวิรุณ เกตุประกอบ กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม EXIM BANK นำผู้บริหารและพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบทุนการศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 250,000 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ผู้พิการในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายวิชิต อำนวยรักษ์สกุล รองประธาน มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ
ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
 
  EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 4  
   
            นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสาร
การเงินธนาคาร และประธานการจัดงานมหกรรมการเงิน ณ บูท EXIM BANK ซึ่งให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ
ทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและ SMEs ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 4
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557
 
  EXIM BANK ร่วมยินดีกับ บจก. ท็อปมัลติพริ้นทส์ ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
ด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ปี 2557
 
   
            นางวรรัตน์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 EXIM BANK และนายธนัท สรรักษ์สิน ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการสาขา EXIM BANK พร้อมด้วย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุชัย หวังวงศ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด ลูกค้าของ EXIM
BANK ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ปี 2557 จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557
 
  EXIM BANK รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน  
   
            นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ EXIM BANK เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลตรา
สัญลักษณ์ “อาคารประหยัดพลังงาน” ประเภทสำนักงานและโรงแรม จากนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล รองผู้ว่าการ
บริหารองค์กร ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการส่งเสริมและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในอาคาร ระดับที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง
และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2557
 
  EXIM BANK จัดอบรม SMEs เข้าสู่ตลาด AEC อย่างมั่นใจ  
   
   
            EXIM BANK จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM” เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยง
ในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า และ Workshop การวิเคราะห์และพิจารณาคู่ค้า เพื่อ
ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 ราย
ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557