เวียดนามกับการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ของเอเชีย
ปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศเป้าหมายของนักลงทุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จนได้รับการยอมรับในฐานะการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ของเอเชีย โดยมีปัจจัย...
อ่านต่อ
 
สื่อโทรทัศน์กับพฤติกรรมผู้บริโภคพม่า
ปัจจุบัน แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทแทนที่สื่อหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
อย่างไรก็ตาม ในสังคมพม่า สื่อหลักอย่างโทรทัศน์ยังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการเข้าถึงผู้บริโภค...
อ่านต่อ
 

แนวโน้มธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศเพื่อนบ้าน
บริการสุขภาพเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพของไทย ไม่ว่าจะเป็นบริการทางการแพทย์ซึ่งไทยมีเป้าหมายที่จะเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค (Medical Hub) เนื่องจากโรงพยาบาลไทยและแพทย์ไทยมีคุณภาพ...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในไต้หวัน