พฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ข้อควรรู้ก่อนทำการตลาด
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ด้วยจำนวนประชากรราว 97 ล้านคน
มากเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย ประกอบกับเศรษฐกิจขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 7.1...
อ่านต่อ
 
กัมพูชา...ตลาดเปิดกว้างสำหรับสินค้าไทย
การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมากต่อกัมพูชา โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้า เนื่องจากกัมพูชาไม่สามารถ
ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศได้อย่างเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ...
อ่านต่อ
 

นั่งรถไฟทัวร์อาเซียน
เป็นที่ทราบกันดีว่า การขนส่งทางระบบรางหรือรถไฟเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำและปลอดภัย ทำให้ประเทศ
พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ที่มีเส้นทางรถไฟครอบคลุมทั่วประเทศ นิยมขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟเป็นหลัก...

อ่านต่อ
 
ผู้นำเข้าในเกาหลี