ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการระบบ Internet แก่บุคคลภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
ประกาศการจัดหาผู้รับจ้างจัดทำบูทของธนาคาร ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) ปี 2561
อ่านต่อ...
   Currency    Buy    Sell
   EUR    38.07    38.64
   GBP    43.52    44.21
   USD    32.45    32.75

ขอเชิญตอบกลับแบบสอบถามความคิดเห็นการรับข่าวสารของ EXIM BANK ปี 2560

ตามที่ท่านได้รับข่าวสารจาก EXIM BANK ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ขอเชิญตอบกลับแบบสอบถามความคิดเห็นการรับข่าวสารของ EXIM BANK ปี 2560 และรับ E-Book ฉบับพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณ สอบถามโทร. 0 2617 2111 ต่อ 1141-6

โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม “โครงการบริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs” ผ่านธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง และ EXIM BANK โดยเริ่มต้นจากการสมัครเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความรู้ทางการเงินอื่นๆ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม 30,000 บาทต่อกิจการ เพื่อนำไปทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) กับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ
• สมัครเข้าร่วมสัมมนาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดภายในเดือนธันวาคมนี้ ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ และ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802 หรือสาขาทุกแห่งของ EXIM BANK

• อัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium) สำหรับโครงการ
บริหารความเสี่ยง FX (อัตราแลกเปลี่ยน) ของ SMEs

ขอรับบริการประกันการส่งออก EXIM BANK ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

EXIM BANK พัฒนาช่องทางการขอรับบริการประกันการส่งออกทางออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ ด้วยกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกทุกขนาดธุรกิจได้ง่ายขึ้น

EXIM BANK เปิดให้บริการโอนเงิน Direct Credit

EXIM BANK เพิ่มช่องทางการโอนเงินสำหรับลูกค้า “บริการโอนเงิน Direct Credit” ไปยังผู้รับเงินปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เวลา 8.30-16.00 น. ค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาทต่อหนึ่งรายการ สอบถาม โทร. 0 2617 2111 ต่อ 1520-9

EXIM BANK สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อไป

ภัยคุกคามจากอีเมลปลอม และวิธีป้องกันตนเอง

การปลอมแปลงอีเมล หรือเรียกว่า “อีเมลปลอม” นับเป็นภัยคุกคามที่พบได้ทั่วไปในยุค
ปัจจุบัน ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต และอีเมลอย่างแพร่หลาย ภัยคุกคามลักษณะนี้สามารถสร้างความเสียหายแก่ท่านได้ถ้าใช้งานอีเมลโดยไม่ระมัดระวัง แต่ท่านสามารถป้องกันตนเองได้ด้วยวิธีง่ายๆ

ขอเชิญลงทะเบียน “พร้อมเพย์” (Prompt Pay)

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นๆ คืนจากรัฐ และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับเงินโอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด”

EXIM BANK แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด” สาระน่ารู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้เตรียมความพร้อมในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการไปจนถึงขยายและดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 18 EXIM BANK สำนักงานใหญ่ สอบถามโทร. 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต่อ 1141-6 หรือสาขาทุกแห่ง www.exim.go.th

EXIM SLA : ข้อตกลงระดับการให้บริการ

EXIM BANK กำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนในการบริหารจัดการทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่ลูกค้านำเอกสารมายื่นทำธุรกรรมกับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะส่งมอบบริการตามระยะเวลาที่แจ้งไว้อย่างแน่นอน

บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

EXIM BANK เปิดให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1512-5

เรียนรู้ไปด้วยกันกับ Smart DBD…กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป สอบถาม โทร. 0 2547 5048-9 หรือสายด่วน 1570

ขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือ ไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive