ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
ธสน. ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการและปรับปรุงการดำเนินงานของ ธสน. ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอแนะ/ ร้องเรียนการให้บริการและการดำเนินงานของ ธสน. ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้
 กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
1193 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 0 2271 3700 ต่อ 3300
(มีระบบบันทึกเสียงการสนทนา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ)
E-mail : customercare@exim.go.th
แจ้งข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนด้วยตนเอง :
ฝ่ายพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สาขาทุกสาขา