เกี่ยวกับ ธสน.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธสน.

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ปี 2560ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ที่มีต่อ ธสน.


มุ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก นำเข้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
วิสัยทัศน์
เป็นธนาคารที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีโลก โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
ภารกิจ
1. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยในวงจรการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs
2. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยในการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
3. ลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจทางด้านการค้า การให้บริการ และการลงทุนในต่างประเทศ
4. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการค้าและการลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
5. บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนรวมทั้งสถาบันการเงิน โดยไม่แข่งขันกับธนาคารพาณิชย์เพื่อความสำเร็จของธุรกิจไทย
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility :CSR) ของ ธสน.


คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธสน. จะยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. บูรณาการแนวทาง CSR ในกระบวนการปฏิบัติงานประจำวัน (CSR in process) ทั้งด้านการให้บริการลูกค้า การใช้พลังงาน การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรภายในองค์กร
3. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)
4. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของ ธสน. พร้อมกับพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
5. เพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมกิจกรรม CSR ของ ธสน. ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ธสน.


1. เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง (CSR with real value)
2. นำจุดแข็งของ ธสน. ทั้งด้านการให้บริการ ความสามารถและความสนใจของพนักงานมาจัดทำและส่งเสริมกิจกรรม CSR (Capitalize on EXIM’s strengths)
3. เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ ธสน.
4. คำนึงถึงความคุ้มค่า (cost effectiveness) ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ที่ดีและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของ ธสน.
5. บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรด้านธุรกิจและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
6. สนับสนุนกิจกรรม CSR ใน 4 มิติคือ
1) ชุมชน สังคม ประเทศชาติ (รวมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้อยโอกาส และการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการ)
2) การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3) สุขภาพ อาชีวอนามัยและสาธารณสุข
4) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ ธสน.

เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของ ธสน. กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen)

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการธนาคารกำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธสน. และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของคณะกรรมการธนาคาร ทำหน้าที่กำหนดแผนและแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งติดตามและประเมินผล ตลอดจนรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบตามเวลาที่กำหนด และนำเสนอข้อมูลในรายงานประจำปีของธนาคาร