เกี่ยวกับ ธสน.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธสน.

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ปี 2561ธสน. ยึดมั่นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน (CSR in Process) เป็นแนวปฏิบัติหลักในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ ธสน. ซึ่งเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล ISO 26000 ที่เป็นหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ค่านิยมหรือพฤติกรรมพึงประสงค์ ระบบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการอย่างครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการ ธสน. ผู้บริหาร และพนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติตนตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หลักการ ได้แก่
- ความรับผิดชอบ (Accountability) : การรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
- ความโปร่งใส (Transparency) : ความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) : การยึดมั่นปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมทั้งความซื่อสัตย์ ไม่เลือกปฏิบัติ และยุติธรรม
- การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) : การเคารพ พิจารณาและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร
- การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) : เป็นการยอมรับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ ธสน.
- การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of Behavior) : เป็นการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สากลกำหนด ร่วมกับการยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักนิติธรรมที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด
- การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Right) : เป็นการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความสำคัญ และความเป็นสากลของหลักการ

2) ธสน. เสริมสร้างให้องค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการปฏิบัติงาน (CSR in Process) ที่เป็นระบบ มีประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 26000 ที่ครอบคลุมทั้งด้าน

2.1) ธรรมาภิบาลเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : โดย ธสน. จะกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ธสน. และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงระบบการบริหารจัดการและการชี้นำองค์กร ที่ทำให้คณะกรรมการ ธสน. ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานภายใน ธสน. มีการตัดสินใจและการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ บริการ และการปฏิบัติงานของ ธสน. โดยธรรมาภิบาลเพื่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตการดำเนินงานที่สำคัญ คือ
- การให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบ
- บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการเสริมสร้างพฤติกรรม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.2) สิทธิมนุษยชน : ธสน. มุ่งตัดสินใจและปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลสิทธิตามกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ที่พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทุกกลุ่มได้รับ นำมาใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการปฏิบัติงานของ ธสน. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนมีขอบเขตดังนี้
- การไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาทักษะ การเติบโตในสายอาชีพ และการกำหนดสิทธิประโยชน์ระหว่างกลุ่มพนักงาน
- การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าถึงและได้รับบริการทางการเงินโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- การให้สิทธิเสรีภาพ และเปิดโอกาสให้แก่พนักงานในการรวมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมตามสิทธิที่ได้รับ
- การบริหารความเสี่ยงและกำหนดกลไกป้องกัน และชดเชยกรณีเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธสน.

2.3) การปฏิบัติด้านแรงงาน : การปฏิบัติต่อพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบ ตามสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบมีขอบเขตดังนี้
- การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
- ส่งเสริมให้พนักงานร่วมเจรจาต่อรองกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
- การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภายในสถานที่ทำงาน
- การพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของพนักงาน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นคงในอาชีพ

2.4) สิ่งแวดล้อม : ธสน. กำหนดพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และออกแบบการปฏิบัติงาน ที่ทำให้องค์กรใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตดังนี้
- การป้องกันมลพิษที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ ธสน.
- การจัดการน้ำเสีย และกากของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ ธสน.
- การหลีกเลี่ยงการใช้สารพิษและสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน ลูกค้า ชุมชนและสังคมรอบ ธสน.
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการเพื่อลดภาวะโลกร้อน

2.5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม : การมุ่งเน้นให้พนักงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมืออย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม พร้อมผลักดันให้ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือนำแนวทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ โดยการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมมีขอบเขต ดังนี้
- การเสริมสร้างความรู้ และแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต
- การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
- การสร้างความตระหนัก สนับสนุนความรู้ และเพิ่มศักยภาพของผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือให้สามารถนำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการ

2.6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
- การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ ธสน. ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- การเสริมสร้างสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ธสน.
- การให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้โดยง่าย ทั่วถึงและเท่าเทียม
- การรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิผล
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ที่ทำให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน

2.7) การพัฒนาชุมชน : การพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญของ ธสน. เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดแนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับ ธสน. ในขอบเขตที่สำคัญ ดังนี้
- การสำรวจความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับความรู้ ศักยภาพ และทรัพยากรที่ ธสน. มีอยู่เป็นจำนวนมาก
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงานและการพัฒนาทักษะแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการใช้งานและมีต้นทุนต่ำ และการเพิ่มแนวทางการสร้างรายได้ภายในชุมชน เป็นต้น
- การลดผลกระทบเชิงลบจากผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
- การลงทุนเพื่อประโยชน์เชิงสังคมภายในชุมชน ทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพ และสุขภาพอนามัย เพื่อทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในระยะยาว
โดยแนวปฏิบัติที่ดีที่ระบุไว้ในนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ธสน. จะมีการทบทวนและนำเสนอให้คณะกรรมการ ธสน. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี ก่อนเผยแพร่ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายนอก ถือปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นมาตรฐานต่อไป