บริการ

จำนวนพนักงาน
  (ทั้งหมด 20 รายการ)
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2561 จำนวน   802  คน 24/1/2562 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2560 จำนวน   735  คน 25/1/2561 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2559 จำนวน   669  คน 25/1/2560 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2558 จำนวน   617  คน 21/1/2559 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2557 จำนวน   596  คน 6/1/2558 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2556 จำนวน   598  คน 26/2/2557 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2555 จำนวน   592  คน 5/2/2556 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2554 จำนวน   594  คน 1/6/2555 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2553 จำนวน   643  คน 1/6/2555 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2552 จำนวน   644  คน 3/9/2553 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2551 จำนวน   620  คน 20/2/2552 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2550 จำนวน   653  คน 21/1/2551 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2549 จำนวน   694  คน 18/1/2550 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2548 จำนวน   670  คน 10/1/2549 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2547 จำนวน   593  คน 7/1/2548 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2546 จำนวน   557  คน 26/7/2547 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2545 จำนวน   582  คน 26/7/2547 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2544 จำนวน   568  คน 26/7/2547 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2543 จำนวน   526  คน 26/7/2547 
    จำนวนพนักงาน   ณ ธันวาคม 2542 จำนวน   499  คน 26/7/2547 
12
หมายเหตุ จำนวนพนักงานทั้งหมด หมายถึง จำนวนพนักงานรวมนักเรียนทุน
ข้อมูลจาก ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล