เกี่ยวกับ ธสน.

จริยธรรมของพนักงาน ธสน.

นโยบายในการทำธุรกิจ

ธสน. มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ ที่จะช่วยเหลือการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการสนับสนุนกิจการต่างๆ ที่สามารถได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ หรือช่วยให้ประเทศประหยัดเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการ กิจการที่สามารถได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ กิจการที่ผลิตเพื่อผู้ส่งออกหรือการส่งออก ผู้ลงทุนไทยหรือผู้ประกอบการในต่างประเทศที่จะช่วยสร้างรายได้จากต่างประเทศหรือขยายฐานการค้าระหว่างประเทศ และรวมถึงคู่ค้าต่างประเทศที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากไทย หรือที่มีผลต่อการขายสินค้าและบริการของไทย ซึ่งอาจเป็นทั้งธุรกิจเอกชน ผู้ร่วมลงทุน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ

นโยบายในการให้บริการทางการเงินเพื่อการส่งออก ธสน. ไม่ได้ต้องการทดแทนบริการของธนาคารพาณิชย์แต่มุ่งเน้นการให้บริการเสริมหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ธนาคารพาณิชย์ยังให้บริการไม่เพียงพอ หรือที่ผู้ส่งออกยังมีความต้องการการสนับสนุนมากกว่าที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งการรับความเสี่ยงในส่วนที่ธนาคารพาณิชย์อาจไม่สามารถรับได้

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้มากขึ้นหรือสะดวกขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ บริการเสริมที่สำคัญที่ให้บริการแล้ว เช่น การให้สินเชื่อระยะยาวเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าทุน หรือสินค้าเกษตรรายการพิเศษ การให้บริการสำหรับการส่งสินค้าไปตลาดใหม่ๆ ที่ยังขาดบริการจากธนาคารพาณิชย์ หรือเพื่อขยายฐานการค้าและการลงทุน การรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออก สินเชื่อเพื่อสนับสนุนงานรับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศ สินเชื่อสำหรับผู้ลงทุน หรือร่วมลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้ ธสน. ยังมีหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาดุลการค้าและดุลบริการของประเทศ โดย ธสน. จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ช่วยแก้ปัญหาของภาคการส่งออก ตลอดจนพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวหรือสนับสนุนนโยบายใหม่ๆ ของทางการ เช่น บริการสินเชื่อพาณิชยนาวี สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมส่งออก สินเชื่อเพื่อเตรียมการส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ สินเชื่อสำหรับผู้ส่งออกรายย่อย การพัฒนาวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศกับประเทศที่ฐานะทางการเงินยังไม่แข็งแรงที่เป็นตลาดใหม่ของโลก หรือประเทศที่ระบบการชำระเงินยังขาดความน่าเชื่อถือ เช่น กลุ่มประเทศอินโดจีน กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ประเทศคู่ค้าใหม่ๆ ซึ่งรวมทั้งการทำความตกลงแบบสองฝ่ายในรูปแบบต่างๆ กันตามความเหมาะสมที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการค้าระหว่างกันได้มากขึ้น

นอกจากหน้าที่หลักในการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกในประเทศแล้ว ธสน. ให้ความสนใจแก่การสนับสนุนผู้ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ต่อเนื่องสำหรับการส่งออก การประหยัดเงินตราต่างประเทศหรือการแสวงหาแหล่งทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในประเทศ ธสน. ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีความเป็นไปได้ทางเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องส่งผลที่ดีต่อประเทศหรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจกลับสู่ประเทศไทย เช่น โครงการที่ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างไทย โครงการที่ซื้อวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์จากประเทศไทย โครงการที่ใช้เครื่องจักรหรือแรงงานไทย ตลอดจนโครงการที่ผลิตวัตถุดิบหรือพลังงานขายให้แก่ประเทศไทย เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจหลายประเภทของ ธสน. จัดว่ามีความเสี่ยงสูง เช่น การรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออก การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการในประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ แต่ ธสน. ก็ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาล ซึ่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมาตรา 23 และ 24 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายเนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือกรณีที่ธนาคารได้รับความเสียหายเนื่องจากการดำเนินธุรกิจรับประกัน ให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดสรรเงินจากงบประมาณประจำปี เพื่อชดเชยแก่ธนาคารตามจำนวนที่เสียหายนั้น

แม้ว่า ธสน. จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฯ ดังที่ระบุข้างต้น ธสน. ยังคงดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการเงินด้วยความระมัดระวัง การให้สินเชื่อทุกรายจะต้องดำเนินไปตามหลักของการธนาคารที่ดี (Sound Banking Practice) โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์และความสามารถในการชำระเงินคืนของผู้กู้เป็นสำคัญ

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม มี 9 ประการ ดังนี้
ข้อ 1 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 2 การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
ข้อ 3 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ 4 การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
ข้อ 5 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 6 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ 7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ข้อ 8 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

จริยธรรมของพนักงาน ธสน. แบ่งเป็น 5 หมวด คือ

หมวดที่ 1 จริยธรรมต่อธนาคาร
หมวดที่ 2 จริยธรรมต่อลูกค้า
หมวดที่ 3 จริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน
หมวดที่ 4 จริยธรรมต่อตนเองและสังคม
หมวดที่ 5 จริยธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า

หมวดที่ 1 จริยธรรมต่อธนาคาร

 1. ปฏิบัติตนตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
 2. มีทัศนคติที่ดีและมีความภักดีต่อธนาคาร
 3. มีความสำนึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถของตนและคำนึงถึงประโยชน์ของธนาคาร
 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยง การกระทำใดๆ ที่จะเป็นข้อครหาในความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม
 5. ไม่นำข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ที่เป็นความลับของธนาคาร หรือที่ยังไม่มีนโยบาย หรือแนวทางดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรืออื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินการของธนาคารให้รั่วไหล หรือตกไปถึงบุคคลภายนอก
 6. ใช้และรักษาทรัพย์สินของธนาคารให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งช่วยกันดูแลทรัพย์สิน สถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่เสมอ
 7. ปฏิบัติตนเพื่อเชิดชูชื่อเสียง เกียรติคุณของธนาคาร รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของธนาคาร หรือขัดต่อผลประโยชน์ของธนาคาร

หมวดที่ 2 จริยธรรมต่อลูกค้า

 1. รักษาความลับและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 2. อำนวยความสะดวก และปฏิบัติภารกิจให้แก่ลูกค้าอย่างเสมอภาค ด้วยความสุภาพเรียบร้อย เต็มใจ เต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า
 3. ให้ข้อมูลข่าวสารการบริการที่มีความโปร่งใส คือชัดเจนและตรวจสอบได้
 4. หลีกเลี่ยงที่จะรับสิ่งของ เงิน สิทธิพิเศษ หรือประโยชน์อย่างอื่น ทั้งทางตรง และทางอ้อมจากลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับธนาคาร เว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาล อันเป็นประเพณีนิยม ทั้งนี้จะต้องไม่มีราคาสูงเกินสมควร หรือเกินแก่เหตุ
 5. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้าด้วยความยินดี และพร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามสถานะแห่งตน หรือนำข้อเสนอที่มีประโยชน์ไปปฏิบัติให้บังเกิดผล หรือเสนอต่อผู้มีอำนาจดำเนินการ
 6. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและข้อผูกพันสัญญาที่ธนาคารให้ไว้แก่ลูกค้า
 7. กรณีมีการขัดกันของผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียกับลูกค้า ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุด และดำเนินการด้วยความโปร่งใสทันที

หมวดที่ 3 จริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน

 1. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบที่เป็นประโยชน์ต่องานของธนาคาร
 2. ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน
 3. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของผู้ร่วมงาน ให้ความเอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุข และมีเมตตาธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 4. ไม่นำเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของผู้ร่วมงาน ไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสื่อมเสียแก่ผู้ร่วมงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของธนาคาร
 5. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของธนาคาร
 6. มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานตามลำดับบังคับบัญชา ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร

หมวดที่ 4 จริยธรรมต่อตนเองและสังคม

 1. พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
 2. ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
 3. ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตน
 4. ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ศีลธรรม ละเว้นอบายมุข สนับสนุนกิจกรรม หรือกิจการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งอนุรักษ์ และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ดีงามของชาติ

หมวดที่ 5 จริยธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า

 1. ประพฤติปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กฎหมาย กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 2. ให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ตามความเหมาะสม
 3. ส่งเสริมการกระทำ หรือกิจกรรมใดๆ อันนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสที่เหมาะสม
 4. มีทัศนคติต่อคู่แข่งทางการค้าในฐานะเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ธนาคารพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับผู้บริหารระดับสูง ต้องมีจริยธรรมเพิ่มอีก 3 หมวด คือ

หมวดที่ 6 จริยธรรมต่อเจ้าของกิจการ
หมวดที่ 7 จริยธรรมต่อพนักงาน
หมวดที่ 8 จริยธรรมต่อสังคม

หมวดที่ 6 จริยธรรมต่อเจ้าของกิจการ

 1. กำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 2. บริหารงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้กิจการธนาคารมีความเจริญเติบโต ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม
 3. ให้คำชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เอกสาร เกี่ยวกับงบการเงินของธนาคาร แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน และถูกต้อง
 4. กระตุ้นให้องค์กรยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุกๆ สายงาน
 5. ดำเนินธุรกิจด้วยความมีวิสัยทัศน์ที่รอบคอบ

หมวดที่ 7 จริยธรรมต่อพนักงาน

 1. ดูแลให้มีระบบผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลงานของพนักงาน
 2. ดูแลให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน
 3. ดูแลให้มีสถานที่ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
 4. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าที่การงาน ตามความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนักงาน

หมวดที่ 8 จริยธรรมต่อสังคม

 1. จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมตามความเหมาะสม
 2. ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้น ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
 3. ไม่นำธนาคารไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมือง

กลไกและระบบการบังคับใช้

 1. พนักงานทุกคนจะต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดในระเบียบ ธสน. ว่าด้วย จริยธรรมของพนักงาน ธสน. พ.ศ. 2555
 2. ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องรายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัย
 3. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่ออื่นใดในอนาคต ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงระเบียบดังกล่าวด้วย

บทลงโทษ

 1. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยของธนาคาร
 2. การพิจารณาการลงโทษการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม ให้เป็นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และดำเนินการให้ปฏิบัติไปตามข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของธนาคาร รวมไปถึงระเบียบว่าด้วยการสอบสวนของธนาคารที่ได้กำหนดไว้

การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

เพื่อเป็นการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันเกี่ยวกับกรณีของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยที่การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องปราศจากอิทธิพลหรือเหตุจูงใจทั้งทางตรงและทางอ้อมของความต้องการส่วนตัว ของครอบครัวหรือบุคคลผู้ใกล้ชิด บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาให้กับธนาคารอย่างสุดความสามารถ และไม่ควรมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใดภายนอกธนาคาร อันจะเป็นการเบียดบังการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร ในกรณีที่การกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระภายใต้หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อถือให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงานของธนาคาร อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธนาคารอย่างยั่งยืนและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กรรมการธนาคาร พนักงานของธนาคาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเครือญาติกับพนักงานของธนาคารมีผลประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งกับธนาคารหรือประโยชน์โดยส่วนรวม