เกี่ยวกับ ธสน.

จำนวนพนักงาน

ณ มิถุนายน 2556
ณ ธันวาคม 2555
ณ ธันวาคม 2554
ณ มิถุนายน 2554
ณ ธันวาคม 2553
ณ ธันวาคม 2552
ณ ธันวาคม 2551
ณ ธันวาคม 2550
ณ ธันวาคม 2549
ณ ธันวาคม 2548
ณ ธันวาคม 2547
ณ ธันวาคม 2546
ณ ธันวาคม 2545
ณ ธันวาคม 2544
ณ ธันวาคม 2543
ณ ธันวาคม 2542
ณ ธันวาคม 2541


600 คน
592 คน
594 คน
613 คน
638 คน
644 คน
620 คน
653 คน
694 คน
670 คน
593 คน
557 คน
582 คน
568 คน
526 คน
499 คน
439 คน
หมายเหตุ จำนวนพนักงานทั้งหมด หมายถึง จำนวนพนักงานรวมนักเรียนทุน  
ข้อมูลจาก ส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล