เกี่ยวกับ ธสน.

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ชั้นนำระดับโลก ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย
ภารกิจ
1. นำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย
4. ขยายความร่วมมือในเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ให้คำปรึกษาและให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
6. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่านิยมร่วม
Excellence in Results เป็นเลิศในผลงาน
Excellence in Customer Services เป็นเลิศในการบริการ
Excellence in Collaboration and Teamwork เป็นเลิศในทีมงาน
Excellence in Integrity and Social Responsibility เป็นเลิศในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม