เกี่ยวกับ ธสน.

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ชั้นนำระดับโลก ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย
ภารกิจ
1. นำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย
4. ขยายความร่วมมือในเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. ให้คำปรึกษาและให้บริการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
6. บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค่านิยมร่วม
Excellent portfolio & services มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทั้งด้าน Portfolio และการบริการ
eXporters’ & investors’ top of mind มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
Impressive human resources มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพและมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาประเทศ
Most trusted government agency เป็นองค์กรของรัฐที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ