เกี่ยวกับ ธสน.

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมร่วม
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ชั้นนำระดับโลก ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย
ภารกิจ
1. สนับสนุนทางการเงินเพื่อนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
2. สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนสำหรับการพัฒนาในประเทศตามนโยบายรัฐบาล
3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ค่านิยมร่วม
Excellence in Results เป็นเลิศในผลงาน
Excellence in Customer Services เป็นเลิศในการบริการ
Excellence in Collaboration and Teamwork เป็นเลิศในทีมงาน
Excellence in Integrity and Social Responsibility เป็นเลิศในจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม