ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
   ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ Database Consolidate + HA (MS SQL Server) และ Implementation ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้งาน  14 มิถุนายน 2562 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2562 ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  13 มิถุนายน 2562 
   ราคากลาง การจัดซื้อข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ผู้ซื้อ/บริการประเมินความเสี่ยง สำหรับบริการประกันการส่งออก ใช้งาน  28 พฤษภาคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและการตลาด และแผนยุทธ์ศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  17 พฤษภาคม 2562 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ใช้งาน  17 พฤษภาคม 2562 
   ประกาศราคากลางการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถสำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  15 พฤษภาคม 2562 
   ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการ Cloud Service Authentication Service and Data Encryption ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  7 พฤษภาคม 2562 
   ราคากลาง การจ้างดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการของ ธสน. ผ่านสื่อต่างๆ ประจำปี 2562 ใช้งาน  2 พฤษภาคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถสำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  24 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ประจำปี 2562 ใช้งาน  24 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการสาขารังสิต ใช้งาน  19 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลางโครงการจัดหาผู้ให้บริการในการจัดงานจับคู่ธุรกิจในประเทศเมียนมา ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  12 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการโครงการประเมิน 360 องศา สำหรับพนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  9 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งาน  9 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมม่านปรับแสง สาขาบางนา - ตราด กม.3 ใช้งาน  5 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการทาสีช่องบันไดกลาง อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งาน  5 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาทักษะด้านสินเชื่อ (Core Credit Skills Development) สำหรับพนักงานสายการตลาดของธนาคาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ใช้งาน  5 เมษายน 2562 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งาน  4 เมษายน 2562 
   การจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่พร้อมเครื่อง Tablet สำหรับผู้บริหารระดับฝ่ายของธนาคาร ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  28 มีนาคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2562 ใช้งาน  14 มีนาคม 2562 
123
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat