ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2562 ใช้งาน  14 มีนาคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร ใช้งาน  13 มีนาคม 2562 
   ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใช้งาน  13 มีนาคม 2562 
   ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ใช้งานของระบบจัดเก็บข้อมูลเพิ่มสำหรับบริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  4 มีนาคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏฺิบัติการให้กับพนักงานธนาคาร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งาน  26 กุมภาพันธ์ 2562 
   ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการคัดเลือกระบบงานและผู้พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  18 กุมภาพันธ์ 2562 
   ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau System) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งาน  8 กุมภาพันธ์ 2562 
   ราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านสถานที่เพื่อจัดงานพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  6 กุมภาพันธ์ 2562 
   ราคากลาง การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแพ่ง กับลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน ลูกหนี้ราย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  5 กุมภาพันธ์ 2562 
   การจัดทำของที่ระลึก สำหรับคณะผู้เดินทางเยือนกัมพูชา โอกาสเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ในกรุงพนมเปญ ใช้งาน  31 มกราคม 2562 
   การจัดจ้างผู้ให้บริการวางแผนและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ใช้งาน  31 มกราคม 2562 
   ราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรยกระดับทักษะการนำเสนอ ใช้งาน  22 มกราคม 2562 
   การจ้างบริษัทจัดการเดินทางนำคณะแขกธนาคารและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ธสน. ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ใช้งาน  22 มกราคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การจัดซื้อแบบทดสอบออนไลน์เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกพนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  18 มกราคม 2562 
   ราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Desktop Management System (Starcat) ใช้งาน  16 มกราคม 2562 
   ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการสาขาแหลมฉบัง ใช้งาน  14 มกราคม 2562 
   การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานพิธีเปิดสำนังานผู้แทน ธสน. ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้งาน  14 มกราคม 2562 
   ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบ Credit Rating (CRS) ใช้งาน  11 มกราคม 2562 
   ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  11 มกราคม 2562 
   ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้โปรแกรม Trend Micro Antivirus ใช้งาน  10 มกราคม 2562 
12
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat