ประกาศ

ประกาศราคากลาง
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการและต่อสิทธิระบบเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ด้วย Web Service หรือ SFTP (ESB) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  16 กรกฎาคม 2561 
    การจ้างแปลเอกสารและรับรองคำแปลเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีในชั้นศาล ใช้งาน  12 กรกฎาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบงาน SWIFT ใช้งาน  10 กรกฎาคม 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดการประชุมประจำปีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในเอเชีย ครั้งที่ 24 โดยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  9 กรกฎาคม 2561 
   ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการโค้ชสอนแนะแบบตัวต่อตัว สำหรับกลุ่มผู้บริหารฝ่ายของธนาคาร โดยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  6 กรกฎาคม 2561 
   ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) จำนวน 65 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งาน  6 กรกฎาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  4 กรกฎาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ (Dow Jones Watchlist Service) ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  4 กรกฎาคม 2561 
   การจัดจ้างผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้งาน  29 มิถุนายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM P550 (Alpar 1) ใช้งาน  27 มิถุนายน 2561 
   การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบาย คู่มือด้าน CG&CSR และแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ ใช้งาน  15 มิถุนายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามิติของการเก็บข้อมูล Big Data โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งาน  14 มิถุนายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 50 เครื่อง ใช้งาน  14 มิถุนายน 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP) วิธีพิเศษ ใช้งาน  8 มิถุนายน 2561 
   ประกาศราคากลาง การจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงพื้นที่สำนักงานผู้แทน ธสน. ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้งาน  31 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารฝ่าย จำนวน 1 คัน ใช้งาน  28 พฤษภาคม 2561 
   การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของฝ่ายธุรการ โดยวิธีคัดเลือก ใช้งาน  28 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีคัดเลือก ใช้งาน  25 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานนิทรรศการการบริหารจัดการความรู้ (EXIM KM DAY 2018) ใช้งาน  24 พฤษภาคม 2561 
   ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสแกนเนอร์ชุดสำรองสำหรับระบบ ICAS และระบบ SSS ด้วยวิธีพิเศษ ใช้งาน  23 พฤษภาคม 2561 
12345
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat