ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2562
  ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ยกเลิกการใช้งาน 20 มีนาคม 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้รับเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร พื้นที่ชั้น L ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งระบบเสียงตามสาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มีนาคม 2562 
  การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562 
  ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2562 14 มีนาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 14 มีนาคม 2562 
  ประกาศราคากลาง การจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร 13 มีนาคม 2562 
  การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา 13 มีนาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562 
  ประกาศราคากลางการจ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 13 มีนาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562 
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อจอทีวี เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 12 มีนาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานธนาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 มีนาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกสีขาว EXIM WHITE 5 มีนาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 มีนาคม 2562 
  ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ใช้งานของระบบจัดเก็บข้อมูลเพิ่มสำหรับบริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) ด้วยวิธีพิเศษ 4 มีนาคม 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการคัดเลือกระบบงานและผู้พัฒนาระบบงานหลัก (Core Banking) ด้วยวิธีพิเศษ 4 มีนาคม 2562 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat