ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2562
  ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ยกเลิกการใช้งาน 15 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิดทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ Database Consolidate + HA (MS SQL Server) และ Implementation ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 5 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้า สำหรับพนักงานสายการตลาด (Trusted Advisor Program) 5 กรกฎาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4 กรกฎาคม 2562 
  ราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าสำหรับพนักงาน สายการตลาด (Trusted Advisor Program) 4 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2562 ด้วยวิธีคัดเลือก 3 กรกฎาคม 2562 
  การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศราคากลางงานจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 5 คน 1 กรกฎาคม 2562 
  จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคางานบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ จำนวน 5 อัตรา 1 กรกฎาคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรบทบาทของคณะกรรมการกับการพัฒนาความยั่งยืน ของรัฐวิสาหกิจ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 19 มิถุนายน 2562 
  การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562 
  ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับสาขาพระราม 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2562 
  ประกาศการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ Database Consolidate + HA (MS SQL Server) และ Implementation ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 14 มิถุนายน 2562 
  ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ Database Consolidate + HA (MS SQL Server) และ Implementation ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 14 มิถุนายน 2562 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat