ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2561
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์มัลติฟังก์ชั่น (Copy/Printer/Scanner/Fax) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิถุนายน 2561 
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานของฝ่ายธุรการ ด้วยวิธีคัดเลือก 21 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำมิวสิควิดีโอประกอบเพลงประจำองค์กรของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2561 
  ยกเลิกประกาศประกวดจ้างผู้ให้บริการจัดงานนิทรรศการการบริหารจัดการความรู้ (EXIM KM DAY 2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิถุนายน 2561 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารฝ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการต่อสิทธิการใช้งาน (Subscription) โปรแกรม VMware (Production) 19 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับพนักงานใหม่ 19 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร 15 มิถุนายน 2561 
  การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำนโยบาย คู่มือด้าน CG&CSR และแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ 15 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำเสื้อยืดคอปกเพื่อประชาสัมพันธ์ค่านิยมร่วมของธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561 
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิถุนายน 2561 
  ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 50 เครื่อง 14 มิถุนายน 2561 
  ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนามิติของการเก็บข้อมูล Big Data โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน จำนวน 54 ตัว 14 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน 14 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน 14 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน 2561 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ EXIM Transactional Banking Portal (EXIM TBP) วิธีพิเศษ 8 มิถุนายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ F5 Link Controller (Load Balance Link) 8 มิถุนายน 2561 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat