ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2560
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 28 เมษายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 27 เมษายน 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารเงิน 27 เมษายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 26 เมษายน 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) 26 เมษายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 25 เมษายน 2560 
  รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Magic 25 เมษายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 24 เมษายน 2560 
  Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-28 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 
  ผลการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ธนาคาร 24 เมษายน 2560 
  รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Magic 21 เมษายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 21 เมษายน 2560 
  ประกาศราคากลางจ้างจัดหาเครื่อง Projector และฉากรับภาพสำหรับห้องประชุมชั้น 24 21 เมษายน 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนพัฒนาพนักงานโดยใช้โมเดล 70-20-10” 21 เมษายน 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนพัฒนาพนักงานโดยใช้โมเดล 70-20-10” 21 เมษายน 2560 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat