ติดต่อ ธสน.

สำนักงานใหญ่
<b>สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b><div>อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400</div>
สำนักงานใหญ่
อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111
0 2271 3204
SWIFT Code EXTHTHBK
ศูนย์บริการลูกค้า
0 2271 2929
เสนอแนะ/ร้องเรียน
0 2271 3700 ต่อ 3300 หรือ    คลิกที่นี่
 • ฝ่าย
  โทรสาร
 • ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
  0 2617 2266
 • ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  0 2617 2280
 • ฝ่ายกิจการสาขา
  0 2271 3010
 • ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
  0 2617 1780
 • ฝ่ายกฎหมายและนิติกรรม
  0 2271 3014
 • ฝ่ายตรวจสอบ
  0 2617 2038
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  0 2271 3013
 • ฝ่ายธุรการ
  0 2271 3204
 • ฝ่ายธุรกิจธนาคาร
  0 2271 2540, 0 2617 2241
 • ฝ่ายบัญชี
  0 2617 2033
 • ฝ่ายบริหารเงิน
  0 2271 3032
 • ฝ่ายบริหารหนี้
  0 2271 3014
 • ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  0 2271 0509
 • ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
  0 2271 3011
 • ฝ่ายปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  0 2271 3205
 • ฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน
  0 2617 2053
 • ฝ่ายพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม
  0 2278 1786
 • ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร
  0 2271 3029
 • ฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน
  0 2271 3629
 • ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
  0 2617 2061
 • ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ
  0 2271 3197
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
  0 2617 2260
 • ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
  0 2278 1815
 • ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 1
  0 2278 1787
 • ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 2
  0 2271 3281
 • ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 3
  0 2271 3020
 • ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 4
  0 2271 3281
 • ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 5
  0 2278 1814
 • ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 6
  0 2617 2277