เงื่อนไขการใช้บริการ www.exim.go.th

เงื่อนไขการใช้บริการ


ในการเข้าชมเว็บไซต์ www.exim.go.th ("เว็บไซต์") นี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งกำหนดขึ้นโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ("ธสน.") ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เว็บไซต์แห่งนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความรู้ทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือว่าข้อความที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นคำแนะนำ หรือคำเสนอสำหรับการเข้าทำนิติกรรมแต่อย่างใด

2. แม้ว่า ธสน. จะได้ใช้ความพยามยามอย่างดีที่สุดในการจัดทำ และการพัฒนา ปรับปรุง ข้อมูลในเว็บไซต์ก็ตาม แต่ ธสน. ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ และ ธสน. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมอันเกิดจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ และธสน. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เว้นแต่ที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ธสน. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบทความ ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่แสดงในเว็บไซต์ และ ธสน. สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูล บทความ รูปแบบ รูปภาพในเว็บไซต์ และห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธสน. เว้นแต่การ Download และการสั่งพิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ข้อมูลต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ออกจากข้อมูลนั้น

4. ธสน. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ ธสน. ไม่ว่าในด้านใดๆ ก็ตาม และ ธสน. ไม่ร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์เหล่านั้น

5. ธสน. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ใช้บริการอาจได้รับจากไวรัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาจมีอยู่ในข้อมูลในเว็บไซต์นี้