แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ
แบบฟอร์มขอใช้บริการ
 • ธนาคารได้ปรับปรุงแบบฟอร์มที่สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ทั้งนี้หากพบปัญหาขัดข้อง หรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทร.0 2271 3700

  หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ “แบบฟอร์มขอใช้บริการ” ผ่านเว็บไซต์
 • บริการ
  หมายเลขโทรศัพท์
 •      • ด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit : PSF)
  นายชาติชาย ลิขิตธนาคม
  1560
 •      • ด้านการส่งออก (Export)
  นางอันธิกา พรพานิช
  1540
 •      • ด้านรับประกันและค่าสินค้าส่งออก (Settlement & Insurance)
  นายจักรรินทร์ แย้มแฟง
  1550
 •      • ด้านการนำเข้า (Import)
  นายนคร พันธ์เถื่อน
  1570
 •      • ด้านบัญชีเงินฝาก (Deposit)
  นางสาววัชรี ทองเอี่ยม
  1520
 •      • ด้านเงินกู้ และค้ำประกัน (Loan & L/G)
  นางสาววัลลภา หลอดเข็ม
  1510
 •  
   
   
 • บริการสินเชื่อ / โครงการระหว่างประเทศ / การรับประกันการส่งออก
   
   
 •      • การส่งออก
  กรวิภา แสงจันทมณี
  1562
 •      • โครงการระหว่างประเทศ
   
  2602
 •      • การรับประกันการส่งออก
   
  3935-3942, 3944