แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้ธุรกิจธนาคาร
แบบฟอร์มขอใช้บริการธุรกิจธนาคาร
  • 1. การ Download แบบฟอร์ม ขอแนะนำให้ท่านใช้กับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป หรือป้อนข้อมูลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • 2. หากท่านใช้ โปรแกรม Adobe Acrobat เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 7.0 ในการป้อนข้อความภาษาไทย ซึ่งโปรแกรมมีข้อจำกัดที่ไม่สนับสนุนการป้อนตัวอักษรภาษาไทยบางตัว เช่น ตัวอักษร “ญ” ท่านจะยอมรับว่า “ข้าพเจ้ารับทราบว่าการระบุข้อความภาษาไทยในแบบฟอร์มนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ อาจมีความไม่สมบูรณ์ เช่น ตัวอักษร “ญ” ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงยินยอมผูกพันในการตีความตามเจตนารมณ์ที่ถูกต้อง แม้ว่าจะมีความบกพร่องอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว”
  • 3. แบบฟอร์มที่มีจำนวนตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป ขอแนะนำให้พิมพ์แบบฟอร์มทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการยื่นเอกสารติดต่อกับธนาคาร
  • 4. เมื่อท่านป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มและสั่งพิมพ์ โปรดให้ผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัททุกแผ่นก่อนส่งให้ธนาคาร พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการขอใช้บริการกับธนาคาร
  • 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิสำหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ โดยมิให้ใช้งานเพื่อการอื่นใด เว้นแต่จะใช้เพื่อการติดต่อ ทำสัญญา หรือธุรกรรมใด ๆ กับทางธนาคารเท่านั้น