อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดของ ธสน.
ประเภทอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและส่วนลด
(ร้อยละต่อปี)
วันที่มีผลบังคับใช้
1. อัตราดอกเบี้ยและส่วนลดเงินให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับการกู้ซึ่งเป็นเงินบาท (Prime Rate) 6.125 19 สิงหาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยกู้เบิกเงินเกินบัญชี ส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญา 18.00 12 เมษายน 2559
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทุกประเภทที่ผิดนัดชำระหนี้ (Default Rate) 18.00 12 เมษายน 2559
2. อัตราดอกเบี้ยชำระล่าช้าสำหรับการรับซื้อเอกสารส่งออกที่ยังไม่ได้ชำระคืน แบ่งตามระยะเวลาการชำระล่าช้า
8-30 วัน Prime Rate 2 กุมภาพันธ์ 2547
31-90 วัน Prime Rate + 1 2 กุมภาพันธ์ 2547
91 วันขึ้นไป Default Rate 2 กุมภาพันธ์ 2547
3. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสูงสุด 18.00 1 เมษายน 2550
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ * 0.25 2 พฤษภาคม 2550
5. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเพื่อใช้เป็นหลักประกัน * 0.90 22 มิถุนายน 2558
6. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเพื่อใช้เป็นหลักประกัน *
ประเภท 3 เดือน 0.80 22 มิถุนายน 2558
ประเภท 6 เดือน 0.90 22 มิถุนายน 2558
ประเภท 12 เดือน 0.90 22 มิถุนายน 2558
7. อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ *
สกุลดอลลาร์สหรัฐ 0.01 30 มิถุนายน 2554
สกุลยูโร 0.00 19 กันยายน 2557
8. อัตราดอกเบี้ยการรับซื้อลดเอกสารการส่งออก Prime Rate 1 มีนาคม 2548
9. อัตราดอกเบี้ยการรับซื้อลดเอกสารส่งออกซึ่งผ่านการรับประกันแล้ว Prime Rate – 0.50 1 มีนาคม 2548
10. อัตราดอกเบี้ยทรัสต์รีซีท
สกุลบาท Prime Rate + 1 1 กุมภาพันธ์ 2545
สกุลดอลลาร์สหรัฐ Libor + 3.5 1 กุมภาพันธ์ 2545
11. อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน /ตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อการระดมทุนของธนาคาร
ประเภท 1 เดือน 0.7250 29 กันยายน 2558
ประเภท 3 เดือน 0.8375 29 กันยายน 2558
ประเภท 6 เดือน 0.9500 29 กันยายน 2558
หมายเหตุ * ธนาคารจะรับเงินฝากเพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือใช้ในธุรกรรมของธนาคารเท่านั้น