EXIM Thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Export - Import Bank of Thailand

สมัครงาน

แบบฟอร์มใบสมัครงาน
แบบฟอร์มใบสมัครงาน
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า :
*
ชื่อ (ไทย) :
*
นามสกุล :
*
ชื่อ (อังกฤษ) :
*
นามสกุล :
*
วัน เดือน ปี เกิด :
*
อายุ :
  ปี *
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
เลขที่ :
*
ซอย :
*
ถนน :
*
แขวง/ตำบล :
*
เขต/อำเภอ :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์บ้าน :
*
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
*
มือถือ :
*
อีเมล์ :
*
ชื่อบิดา :
*
นามสกุล :
*
อาชีพ :
*
ชื่อมารดา :
*
นามสกุล :
*
อาชีพ :
*
การศึกษา  (กรุณากรอกวุฒิการศึกษาตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุด อย่างน้อย 2 ระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สถาบัน :
*
จากปี :
25ถึงปี 25 *
วุฒิการศึกษา :
*
คณะ :
*
สาขาวิชา :
*
เกรดเฉลี่ย :
*
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
สถาบัน :
จากปี :
25ถึงปี 25
วุฒิการศึกษา :
คณะ :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษา :
ปริญญาเอก
สถาบัน :
จากปี :
25ถึงปี 25
วุฒิการศึกษา :
คณะ :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษา :
อื่นๆ
สถาบัน :
จากปี :
25ถึงปี 25
วุฒิการศึกษา :
คณะ :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์ทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบันย้อนไปสู่อดีต)
บริษัท :
ตำแหน่ง :
จากปี :
25 ถึงปี 25
ลักษณะงานโดยย่อ :
เงินเดือน :
บาท
สาเหตุที่ออก :
บริษัท :
ตำแหน่ง :
จากปี :
25 ถึงปี 25
ลักษณะงานโดยย่อ :
เงินเดือน :
บาท
สาเหตุที่ออก :
บริษัท :
ตำแหน่ง :
จากปี :
25 ถึงปี 25
ลักษณะงานโดยย่อ :
เงินเดือน :
บาท
สาเหตุที่ออก :
ความสามารถทางภาษา
ภาษา การพูด การอ่าน การเขียน
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษอื่นๆ / กิจกรรม / งานอดิเรก
สถานภาพทางทหาร
ได้รับการยกเว้น (เรียน รด.) :
ผ่านการเกณฑ์ทหาร :
ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร :

(กรุณากดปุ่ม 'ส่งใบสมัคร' เพียงครั้งเดียว)