EXIM Thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Export - Import Bank of Thailand

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานสินเชื่อ
ลักษณะงานโดยย่อ
วางแผนกิจกรรมด้านการตลาด ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งออกให้แก้ผู้ส่งออก และส่งเสริมให้มีการใช้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออก ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อในเบื้องต้น ติดตามสินเชื่อที่มีปัญหาในเบื้องต้น และทบทวนสินเชื่อประจำปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
21-35
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, บัญชี
ประสบการณ์
:
0-10
รายละเอียด
:
มีประสบการณ์ด้านการตลาด และสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ และ สามารถพูดอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร (ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่)
ลักษณะงานโดยย่อ
1. พิจารณาและกลั่นกรองกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 2. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ดังนี้ - การสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่น่าพอใจ - การออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน ความรู้ เครือข่าย และสิทธิประโยชน์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ (National Champions) และผู้ประกอบการรายใหญ่ นำมาซึ่งเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ - การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายของ National champions และผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการให้บริการแบบ Integrated Solution ทั้งสนับสนุนทางการเงิน เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การรับประกันMarket Intelligence เครือข่ายในกลุ่มประเทศเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตร - การสร้างอุปสงค์ปลายทางเพื่อเปิดโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน และเครือข่าย เช่น Pull Financing การ Structure Deal และการทำ Business Matching - การให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และการกำหนดโครงสร้างการให้สินเชื่อ การดำเนินการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและรับผิดชอบการพิจารณาอนุมัติเครดิตและเงื่อนไขพิเศษต่างๆ แก่ลูกค้าภายในอำนาจ - สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ และเอกชน สถาบันการเงินและผู้บริหารของลูกค้าเป้าหมาย การเยี่ยมเยียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการตลาดสินเชื่อ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรีปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์
:
10
รายละเอียด
:
- ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของธนาคาร หรือวาณิชธนกิจเป็นอย่างดี - มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ดูแล - มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV - มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งออกและนำเข้า รวมถึง Project Financing - มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร - มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายงาน อย่างน้อย 5 ปี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ลักษณะงานโดยย่อ
1. แปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดแนวทางและกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติ 2. กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานของสายงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ สนับสนุนและผลักดันให้แผนกลยุทธ์ธุรกิจของทุกสายงานดำเนินไปอย่างประสบผลสำเร็จ รวมถึง วิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารของทุกสายงาน ให้บรรลุเป้าหมายทั้งของสายงานและองค์กร 3. ติดตามและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต 4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และการสร้างแบบจำลองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 5. กำกับดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากฝ่ายวิจัยธุรกิจ เช่น ข้อมูลการตลาด สภาพเศรษฐกิจโลกและ รายประเทศ แนวโน้มทางธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเมือง และความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน 6. สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จ หรือเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ 7. หาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจของลูกค้า รักษาและขยายฐานลูกค้า รวมถึงสร้างผลตอบแทนให้ธนาคารเพื่อให้บรรลุถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 8. ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางการเงิน และนำเสนอโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในมิติทางการเงิน (Finance) ในด้าน Business Model และ Network & Alliance 9. กำกับดูแลการพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานข้อมูล (MIS) เพื่อนำเสนอภาพรวมของตลาด ผลการดำเนินงาน อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อย่างแม่นยำ เพียงพอ และเหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและฉับไว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรีปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์
:
-
รายละเอียด
:
1. มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกลยุทธ์องค์กร และการออกแบบแผนงาน และแผนวิสาหกิจ 2. มีความสามารถในการบริหารทีมงาน เชื่อมโยงระบบงาน และภาพรวมขององค์กร 3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV 4. มีประสบการณ์ในการทำงานใน (หรือร่วมกับ) หน่วยงานรัฐบาล 5. มีประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร / หน่วยงานเป้าหมาย (Key Stakeholder) 6. มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี 7. มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร 8. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้อำนวยการฝ่าย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

หัวหน้าสำนักงานตัวแทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ลักษณะงานโดยย่อ
1. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนใน สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการเปิดตลาดใน สปป.ลาว 2. วิเคราะห์และเสาะหา Market Intelligence ใน สปป.ลาว จากการจัดทำวิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยธุรกิจเพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการ 3. กำหนดและนำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับสำนักงานตัวแทนสปป.ลาว ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการเปิดตลาดในสปป.ลาว 4. วางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ของสำนักงานตัวแทนและเป้าหมายของธนาคาร 5. เสาะหาผู้ซื้อสินค้าใน สปป.ลาว สนับสนุนการทำ Business Matching เพื่อสร้างความต้องการ สินค้าไทยใน สปป.ลาว ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโต 6. สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน สปป.ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกและลงทุน 7. ร่วมกิจกรรมในต่างประเทศร่วมกับฝ่ายงานพันธมิตร เพื่อสร้างอุปสงค์ของสินค้าและบริการไทย 8. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผล และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
สาขาวิชา
:
ประสบการณ์
:
-
รายละเอียด
:
1. มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการของธนาคาร 2. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มองเห็นภาพองค์รวม 3. มุ่งเน้นในผลลัพธ์ 4. สามารถวางแผน บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 5. สามารถทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 6. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 7. สามารถสร้าง บริหาร และรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 8. สามารถทำงานเป็นทีม 9. ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความโปร่งใส
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

หัวหน้าสำนักงานตัวแทนราชอาณาจักรกัมพูชา
ลักษณะงานโดยย่อ
1. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการเปิดตลาดในกัมพูชา 2. วิเคราะห์และเสาะหา Market Intelligence ในกัมพูชา จากการจัดทำวิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยธุรกิจเพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการ 3. กำหนดและนำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับสำนักงานตัวแทนราชอาณาจักรกัมพูชาในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการเปิดตลาดในกัมพูชา 4. วางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ของสำนักงานตัวแทนและเป้าหมายของธนาคาร 5. เสาะหาผู้ซื้อสินค้าในกัมพูชา สนับสนุนการทำ Business Matching เพื่อสร้างความต้องการ สินค้าไทยในกัมพูชา ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโต 6. สร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในกัมพูชา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกและลงทุน 7. ร่วมกิจกรรมในต่างประเทศร่วมกับฝ่ายงานพันธมิตร เพื่อสร้างอุปสงค์ของสินค้าและบริการไทย 8. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผล และสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
สาขาวิชา
:
ประสบการณ์
:
-
รายละเอียด
:
1. มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการของธนาคาร 2. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ มองเห็นภาพองค์รวม 3. มุ่งเน้นในผลลัพธ์ 4. สามารถวางแผน บริหารจัดการ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 5. สามารถทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง 6. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 7. สามารถสร้าง บริหาร และรักษาความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 8. สามารถทำงานเป็นทีม 9. ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความโปร่งใส
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์องค์กร
ลักษณะงานโดยย่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พิจารณาและกลั่นกรองกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของสายงานกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 2. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ดังนี้ - การสร้างการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร ทั้งด้านการลงทุน สินเชื่อ รับประกัน และการสนับสนุน SME รวมถึงการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร - การจัดทำแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การระบุแนวโน้ม โอกาส ปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน แผนวิสาหกิจขององค์กร เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และรายงานให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแล - การจัดทำงานวิจัยด้านอุตสาหกรรม ประเทศ และเศรษฐกิจ ร่วมกับทีมวิจัยชั้นนำของประเทศจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการ เพื่อการกำหนดประเทศเป้าหมายใหม่ Country Strategy และสนับสนุนการให้บริการแบบ Integrated Solution - การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจภายในองค์กร (Business Process Improvement) การสร้างนวัตกรรมในการทำงาน เช่น ระบบ Automation ผ่านการวิเคราะห์กระบวนการและเปรียบเทียบกับแนวโน้มของโลก กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) - การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร (Organizational Performance Report) การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตนเอง รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Opportunities for Improvement Road Map) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด และเพื่อใช้ประเมินระดับการพัฒนาองค์กรตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 3. กำหนดแนวทาง กำกับ ดูแลการสำรวจความพึงพอใจ ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าเพื่อรวบรวมสารสนเทศความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า สำหรับใช้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงาน เป็นต้น 4. ดูแลความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะ Regulators ทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ตรวจประเมิน คุณสมบัติอื่นๆ - มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการออกแบบกลยุทธ์องค์กร และการออกแบบแผนงานและแผนวิสาหกิจเป็นอย่างดี รวมทั้งตัวชี้วัดที่สำคัญต่างๆ ในการกำหนดทิศทางขององค์กร ทั้งตัวชี้วัดทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน - มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV - มีประสบการณ์ และ/หรือ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านวิจัย - มีประสบการณ์ และ/หรือ ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร และปรับปรุงกระบวนการทำงาน - มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี - มีความเป็นผู้นำ และทักษะการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ - มีประสบการณ์ในการทำงานใน (หรือร่วมกับ) หน่วยงานรัฐบาล - มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร - มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายงาน อย่างน้อย 5 ปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรีปริญญาโท
สาขาวิชา
:
ประสบการณ์
:
15
รายละเอียด
:
-
ช่วงเวลาที่รับสมัคร