EXIM Thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Export - Import Bank of Thailand

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
พนักงานสินเชื่อ
ลักษณะงานโดยย่อ
วางแผนกิจกรรมด้านการตลาด ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งออกให้แก้ผู้ส่งออก และส่งเสริมให้มีการใช้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออก ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อในเบื้องต้น ติดตามสินเชื่อที่มีปัญหาในเบื้องต้น และทบทวนสินเชื่อประจำปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
21-35
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, บัญชี
ประสบการณ์
:
0-10
รายละเอียด
:
มีประสบการณ์ด้านการตลาด และสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ และ สามารถพูดอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร (ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่)
ลักษณะงานโดยย่อ
1. พิจารณาและกลั่นกรองกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 2. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ดังนี้ - การสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่น่าพอใจ - การออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน ความรู้ เครือข่าย และสิทธิประโยชน์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ (National Champions) และผู้ประกอบการรายใหญ่ นำมาซึ่งเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ - การสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายของ National champions และผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงการให้บริการแบบ Integrated Solution ทั้งสนับสนุนทางการเงิน เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การรับประกันMarket Intelligence เครือข่ายในกลุ่มประเทศเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตร - การสร้างอุปสงค์ปลายทางเพื่อเปิดโอกาสการค้าและการลงทุนในประเทศใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน และเครือข่าย เช่น Pull Financing การ Structure Deal และการทำ Business Matching - การให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และการกำหนดโครงสร้างการให้สินเชื่อ การดำเนินการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและรับผิดชอบการพิจารณาอนุมัติเครดิตและเงื่อนไขพิเศษต่างๆ แก่ลูกค้าภายในอำนาจ - สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ และเอกชน สถาบันการเงินและผู้บริหารของลูกค้าเป้าหมาย การเยี่ยมเยียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการตลาดสินเชื่อ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรีปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์
:
10
รายละเอียด
:
- ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของธนาคาร หรือวาณิชธนกิจเป็นอย่างดี - มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ดูแล - มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV - มีความรู้ความเข้าใจในด้านการส่งออกและนำเข้า รวมถึง Project Financing - มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร - มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายงาน อย่างน้อย 5 ปี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ผู้บริหารฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
ลักษณะงานโดยย่อ
1. แปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดแนวทางและกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติ 2. กำกับ ดูแล ในด้านต่างๆ ดังนี้ - การสนับสนุนการส่งออกและลงทุนทั้งในต่างประเทศ และประเทศใหม่ของกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ (National Champions) และผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสทางการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนในประเทศเป้าหมาย - การสร้างความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า นำไปสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่น่าพึงพอใจ - การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การเป็น Single Contact Point เพื่อนำเสนอการให้บริการแบบ Integrated Solution เพื่อสนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การรับประกัน Market Intelligenceเครือข่ายในกลุ่มประเทศเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตร - การทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ความเป็นได้ในเชิงลึกของ Integrated Solution ออกแบบ Business Case เพื่อขออนุมัติ ตลอดจนนำเสนอและส่งมอบให้แก่ลูกค้า - การทบทวนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อพิจารณาโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม - การติดตามทวงหนี้ที่ค้างชำระ ให้ลูกค้าชำระหนี้ตามกำหนด รวมทั้งการติดตามปรับโครงสร้างหนี้สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความเสี่ยง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรีปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์
:
-
รายละเอียด
:
1. ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของธนาคาร หรือวาณิชธนกิจ 2. มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ดูแล 3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV 4. มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในด้านการส่งออกและนำเข้า รวมถึง Project Financing 5. มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี 6. มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร 7. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้อำนวยการฝ่ายไม่น้อยกว่า 5 ปี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร

ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ลักษณะงานโดยย่อ
1. แปลงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดแนวทางและกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติ 2. กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานของสายงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ สนับสนุนและผลักดันให้แผนกลยุทธ์ธุรกิจของทุกสายงานดำเนินไปอย่างประสบผลสำเร็จ รวมถึง วิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหารของทุกสายงาน ให้บรรลุเป้าหมายทั้งของสายงานและองค์กร 3. ติดตามและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต 4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และการสร้างแบบจำลองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 5. กำกับดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากฝ่ายวิจัยธุรกิจ เช่น ข้อมูลการตลาด สภาพเศรษฐกิจโลกและ รายประเทศ แนวโน้มทางธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การเมือง และความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค ที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกัน 6. สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จ หรือเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ 7. หาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจของลูกค้า รักษาและขยายฐานลูกค้า รวมถึงสร้างผลตอบแทนให้ธนาคารเพื่อให้บรรลุถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ 8. ติดตามและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางการเงิน และนำเสนอโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในมิติทางการเงิน (Finance) ในด้าน Business Model และ Network & Alliance 9. กำกับดูแลการพัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานข้อมูล (MIS) เพื่อนำเสนอภาพรวมของตลาด ผลการดำเนินงาน อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อย่างแม่นยำ เพียงพอ และเหมาะสมต่อการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและฉับไว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
-
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาตรีปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์
:
-
รายละเอียด
:
1. มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกลยุทธ์องค์กร และการออกแบบแผนงาน และแผนวิสาหกิจ 2. มีความสามารถในการบริหารทีมงาน เชื่อมโยงระบบงาน และภาพรวมขององค์กร 3. มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV 4. มีประสบการณ์ในการทำงานใน (หรือร่วมกับ) หน่วยงานรัฐบาล 5. มีประสบการณ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร / หน่วยงานเป้าหมาย (Key Stakeholder) 6. มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี 7. มีประสบการณ์ในการทำงานเปลี่ยนแปลง (Transform) องค์กร 8. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้อำนวยการฝ่าย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร