EXIM Thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Export - Import Bank of Thailand

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

พนักงานสินเชื่อ
ลักษณะงานโดยย่อ
วางแผนกิจกรรมด้านการตลาด ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการส่งออกให้แก้ผู้ส่งออก และส่งเสริมให้มีการใช้บริการสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออก ดำเนินการวิเคราะห์สินเชื่อในเบื้องต้น ติดตามสินเชื่อที่มีปัญหาในเบื้องต้น และทบทวนสินเชื่อประจำปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ
:
23-35
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท
สาขาวิชา
:
การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, บัญชี
ประสบการณ์
:
> 2
รายละเอียด
:
มีประสบการณ์ด้านการตลาด และสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ และ สามารถพูดอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร