ห้องข่าว

EXIM E-NEWS
ธสน. ได้จัดทำและเผยแพร่วารสาร EXIM E-NEWS ให้แก่สมาชิกทาง E-mail และเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อนำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมของ ธสน. ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

สมัครสมาชิก EXIM E-NEWS กรุณา คลิกที่นี่

Exim E-NEWS
   
ปี 2562
 
ปี 2561
ปี 2560
 
ปี 2559
ปี 2558
 
ปี 2557
ปี 2556
 
ปี 2555
ปี 2554
 
ปี 2553
ปี 2552
 
ปี 2551
ปี 2550