ห้องข่าว

หนังสือทิศทางการส่งออกและลงทุน
ธสน.ได้จัดทำ "หนังสือทิศทางการส่งออกและลงทุน" แจกฟรีให้แก่ผู้ส่งออก นักลงทุนไทยในต่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่บทวิเคราะห์ในเชิงวิชาการและสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฏระเบียบต่าง ๆ ในแวดวงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

ทิศทางการส่งออกและลงทุนเล่ม 14

( 2.94 Mb.)
( 1.90 Mb.)
( 14.1 Mb.)
( 2.63 Mb.)
( 3.25 Mb.)
( 1.76 Mb.)
( 2.75 Mb.)


ทิศทางการส่งออกและลงทุนเล่ม 13 ทิศทางการส่งออกและลงทุนเล่ม 12

( 2.7 Mb.)
( 1.4 Mb.)
( 3.1 Mb.)
( 16.4 Mb.)
( 7.8 Mb.)
( 6.6 Mb.)
( 6.9 Mb.)

( 0.9 Mb.)
( 0.2 Mb.)
( 0.6 Mb.)
( 1.7 Mb.)
( 1.9 Mb.)
( 1.2 Mb.)
( 0.8 Mb.)
( 0.1 Mb.)
ทิศทางการส่งออกและลงทุนเล่ม 11 ทิศทางการส่งออกและลงทุนเล่ม 10

( 2.1 Mb.)
( 2.1 Mb.)
( 1.7 Mb.)
( 0.9 Mb.)
( 0.7 Mb.)
( 0.5 Mb.)
( 0.3 Mb.)
( 0.3 Mb.)

( 4.4 Mb.)
( 5.5 Mb.)
( 2.7 Mb.)
( 3.8 Mb.)
( 1.7 Mb.)
( 2.1 Mb.)
( 2.6 Mb.)