บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า

บริการสินเชื่อหมุนเวียนในช่วงก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้นส่งออก โดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน
รูปแบบบริการ
วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาทต่อราย
ดอกเบี้ยต่ำ (อัตราดอกเบี้ย/อัตรารับซื้อลด)

ปีที่ 1 5.0% ต่อปี
ปีที่ 2 Prime Rate -1.0% ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป พิจารณาตามเกณฑ์ธนาคาร

วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) มูลค่าเทียบเท่าวงเงินสินเชื่อ

หลักประกัน
ผู้บริหารหลักค้ำประกัน และ
หนังสือค้ำประกัน บสย.

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคลที่เป็น SMEs ตามนิยามของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ไม่ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปีล่าสุด และส่วนของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดเป็นบวก
ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ

เงื่อนไขการขอรับบริการ
ใช้เอกสารคำสั่งซื้อประกอบการเบิกกู้ (เอกสารคำสั่งซื้อทุกประเภท) ที่มีเทอมการชำระเงินไม่เกิน 90 วัน
อนุมัติวงเงินภายในเดือนมีนาคม 2561

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่