บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
จุดเด่นบริการ
ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 7 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 1 ปี)
รูปแบบบริการ
สินเชื่อระยะยาว พร้อมสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการลงทุนในจำนวนสูงสุดอีกไม่เกิน 1.0 เท่าของวงเงินกู้ระยะยาว
วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท/ราย
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ – 18 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
วัปีที่ 1-7 4.0% ต่อปี*
คุณสมบัติผู้กู้
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อโครงการ Soft loan ระยะที่ 1และ ระยะที่ 2, Soft loan ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี 2559 และ 2560 ของ ธ.ออมสิน

เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ราย ณ วันยื่นคำขอกู้
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยย้ายฐานการผลิตเข้าไปลงทุนหรือขยายกิจการที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดน และ นิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
จุดเด่นบริการ
ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 2 ปี)
ประเภทบริการ
เป็นวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุน พร้อมวงเงินหมุนเวียนในจำนวนสูงสุดอีก 1.5 เท่า ของวงเงินกู้ระยะยาว
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว*
ปีที่ 1-3 Prime rate – 1.75% ต่อปี
ปีที่ 4-8 Prime rate - 1.50% ต่อปี
ปีที่ 9-15 Prime rate - 1.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยวงเงินหมุนเวียน*
Prime rate – 1.50% ถึง Prime Rate – 2.25% ต่อปี (สกุลบาท) หรือ
LIBOR + 2.75% ต่อปี (สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ)
เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้ลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ผู้ลงทุนในพื้นที่จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ผู้ลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนผู้ลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่