บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในธุรกิจส่งออก
อัตรารับซื้อลด/ค่าธรรมเนียม
  ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 เป็นต้นไป
THB ขั้นต่ำ Prime Rate - 2.00%

สูงสุด Prime Rate – 0.50%
ขั้นต่ำ Prime Rate - 1.50%

สูงสุด Prime Rate
ตามมาตราฐาน
ธนาคาร
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 ก.ค. 61 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
- อัตรารับซื้อลดแต่ละรายขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร
วงเงินสูงสุด
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย
(วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ)
หลักประกัน
หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคลค้ำประกัน หรือ
หลักประกันขั้นต่ำ 30% และบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคลไทย
เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขาย ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท
เงื่อนไข
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
ใช้วงเงินสกุลบาทเท่านั้น
บริการรับซื้อตั๋วส่งออก ที่มีเทอมการชำระเงินสูงสุด 180 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภายใน 31 กรกฎาคม 2562
ติดต่อขอรับบริการได้ที่
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด