บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (EXIM Loan for Employment Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
สินเชื่อระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มค่าจ้างให้แก่แรงงาน และมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
กรณีที่เป็นการกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
• ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3%
กรณีที่เป็นการกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
• ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5%
- ปีที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ย 3%
- ปีที่ 4-7 : อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด Prime Rate -1.25% ต่อปี
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
- ไม่มี - Front-end Fee คิดในอัตรา 1.00%
วงเงินสูงสุด
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย
หลักประกัน
หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน หรือ
หลักประกัน และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้ประกอบการของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว
เป็นผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ผู้ประกอบการต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญากับ ธสน. อย่างน้อย 3 ปี
เงื่อนไข
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
- ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
- ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม ที่ยังไม่หมดอายุ มาประกอบการเบิกกู้
- เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
- ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
- ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม ที่ยังไม่หมดอายุ มาประกอบการเบิกกู้
- เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
1 ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
ติดต่อขอรับบริการได้ที่