บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อ SMEs เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (SMEs R&D and Innovation Credit)

จุดเด่นบริการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทำการวิจัยพัฒนา (Research and Development : R&D) สินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยเป็นบริการภายใต้ความร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ทุกประเภท
ประเภทบริการ
สินเชื่อระยะยาว ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
วงเงินและหลักประกันพิจารณาตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการขอรับบริการ
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ ธุรกิจมีโอกาสเติบโต
เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ลบ.
เป็นโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ได้รับการกลั่นกรองจาก สวทช. และ สนช.
ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกัน
ติดต่อขอรับบริการได้ที่