บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
จุดเด่นบริการ
ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 7 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 1 ปี)
รูปแบบบริการ
สินเชื่อระยะยาว พร้อมสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการลงทุนในจำนวนสูงสุดอีกไม่เกิน 1.0 เท่าของวงเงินกู้ระยะยาว
วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท/ราย
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ – 18 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
วัปีที่ 1-7 4.0% ต่อปี*
คุณสมบัติผู้กู้
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อโครงการ Soft loan ระยะที่ 1และ ระยะที่ 2, Soft loan ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี 2559 และ 2560 ของ ธ.ออมสิน

เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ราย ณ วันยื่นคำขอกู้
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่