บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยย้ายฐานการผลิตเข้าไปลงทุนหรือขยายกิจการที่ดำเนินการอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม และจังหวัดชายแดน ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
จุดเด่นบริการ
ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 2 ปี)
ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ (Front-end)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1 Prime rate - 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2-8 Prime rate - 1.50% ต่อปี
ปีที่ 9-15 Prime rate - 1.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยวงเงินหมุนเวียน
Prime rate - 1.50% ต่อปี (สกุลบาท) หรือ
LIBOR + 3.50% ต่อปี (สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ)
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
ประเภทบริการ
เป็นวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุน พร้อมวงเงินหมุนเวียนในจำนวนสูงสุดอีก 1 เท่า ของวงเงินกู้ระยะยาว
เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม
ติดต่อขอรับบริการได้ที่