บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยย้ายฐานการผลิตเข้าไปลงทุนหรือขยายกิจการที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดน และ นิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
จุดเด่นบริการ
ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 2 ปี)
ประเภทบริการ
เป็นวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุน พร้อมวงเงินหมุนเวียนในจำนวนสูงสุดอีก 1.5 เท่า ของวงเงินกู้ระยะยาว
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว*
ปีที่ 1-3 Prime rate – 1.75% ต่อปี
ปีที่ 4-8 Prime rate - 1.50% ต่อปี
ปีที่ 9-15 Prime rate - 1.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยวงเงินหมุนเวียน*
Prime rate – 1.50% ถึง Prime Rate – 2.25% ต่อปี (สกุลบาท) หรือ
LIBOR + 2.75% ต่อปี (สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ)
เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้ลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ผู้ลงทุนในพื้นที่จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ผู้ลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนผู้ลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่