บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อรับซื้อตั๋วส่งออกอุ่นใจ (EXIM IBD Global)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน และป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินค่าสินค้าหลังจากส่งออก
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
Prime Rate -2.00% ต่อปี ตลอดโครงการ
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
40 ล้านบาทต่อราย
หลักประกัน
กรมธรรม์ประกันการส่งออก (คิดเป็นสัดส่วนหลักประกันต่อวงเงินไม่เกิน 90%) และ
บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นผู้ส่งออกที่ถือกรมธรรม์ประกันการส่งออกกับ ธสน.
เป็นผู้ส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
เงื่อนไข
ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 120 วัน
มูลค่าการรับซื้อตั๋วส่งออกไม่เกิน 90% ของมูลค่าตั๋วส่งออก
อนุมัติวงเงินได้ไม่เกินวงเงินรับประกันสูงสุดที่ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติกรมธรรม์
ตั้งวงเงินเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์
ฟรี ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อจำนวน 2 ราย ต่อกรมธรรม์
ได้รับ Rebate ดอกเบี้ยรับซื้อลด ในอัตรา 0.25% ต่อปี ณ วันที่ได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ชำระเงินผ่าน ธสน.
ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ (Collection Fee) ในอัตรา 50% สำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P และ D/A
หมายเหตุ : ผู้ส่งออกที่ได้รับ Rebate ดอกเบี้ยรับซื้อลดนั้น ต้องเป็นการชักชวนผู้ซื้อที่ผู้ส่งออกนำมาทำรับประกันการส่งออกให้ชำระเงินโอนจากต่างประเทศมายัง ธสน. โดยตรง ทั้งนี้ ไม่นับรวมอัตราดอกเบี้ย Delay Payment
อนุมัติภายใน 30 พฤศจิกายน 2562
ติดต่อขอรับบริการได้ที่