บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อเพิ่มพลังผู้ซื้อผู้ขาย

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มกำลังซื้อของผู้ซื้อในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของไทย
เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในต่างประเทศ
จุดเด่นบริการ
แพ็กเกจทางการเงิน (Financial Package) ที่ EXIM BANK จัดให้แก่ผู้ส่งออกไทยนำไปเสนอให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อซื้อสินค้าและบริการของผู้ส่งออกไทย
ประเภทบริการ
Buyer’s Credit เป็นเงินกู้ระยะยาวให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศไม่เกิน 85% ของมูลค่าสินค้าและบริการจากไทย
Supplier’s Credit เป็นเงินกู้ระยะสั้นให้แก่ผู้ส่งออกไทยประกอบด้วย วงเงินหมุนเวียนและวงเงินหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
เงื่อนไขการขอรับบริการ
Buyer’s Credit
ผู้กู้ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ ที่มีความสามารถใน การชำระหนี้
ผู้กู้ต้องอยู่ในอาเซียน ซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย
การเบิกถอนเงินกู้จะต้องชำระให้แก่ผู้ส่งออกสินค้าหรือบริการโดยตรงเท่านั้น
Supplier’s Credit
เป็นผู้ส่งออกที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
มีการส่งออกสินค้าหรือบริการไปต่างประเทศหรือมีประสบการณ์ในการรับงานต่างประเทศ และมีสถานะทางการเงินดี
การวางหนังสือค้ำประกันต้องเป็นหนังสือค้ำประกันที่ออกโดย EXIM BANK เท่านั้น
ติดต่อขอรับบริการได้ที่