บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM for M Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
  ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 เป็นต้นไป
THB ขั้นต่ำ Prime Rate - 2.00%

สูงสุด Prime Rate – 0.50%
ขั้นต่ำ Prime Rate - 1.50%

สูงสุด Prime Rate
ตามมาตราฐาน
ธนาคาร
USD ขั้นต่ำ LIBOR + 2.75%
สูงสุด LIBOR + 4.00%
ขั้นต่ำ LIBOR + 3.25%

สูงสุด LIBOR + 4.50%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 ก.ค. 61 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแต่ละรายขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร
วงเงินสูงสุด
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย
(วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ)
หลักประกัน
หลักประกันขั้นต่ำ 35% และบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคลไทย
เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขายตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท
เงื่อนไข
ส่วนผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
ไม่เคยเป็น NPL กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPL ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภายใน 31 กรกฎาคม 2562
ติดต่อขอรับบริการได้ที่
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด