บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

EXIM SURE เป็นบริการรับประกันราย Shipment โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกมาแจ้งการส่งออกทุกครั้งที่มีการส่งออก และชำระค่าเบี้ยประกันเป็นราย Transaction ตามการรับประกันจริง ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่ต้องการให้ ธสน. เป็นผู้ช่วยติดตามดูแลการส่งออก และการใช้วงเงินทุกครั้งอย่างใกล้ชิด รวมทั้งช่วยติดตามหนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินล่าช้าเกินกว่ากำหนด ตลอดจนจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ส่งออก ในกรณีไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า
ประเภทของกรมธรรม์
ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A

ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ L/C