บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

EXIM SURE ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A

เงื่อนไขการรับประกัน
1. คุ้มครองได้ทุกเทอมการชำระเงิน ทั้ง D/P, D/A และ O/A โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
2. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก
3. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งออกจากประเทศไทย
4. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงที่คุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า
ผู้ซื้อล้มละลาย
ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า
ความเสี่ยงทางการเมือง
การควบคุมการโอนเงินจากประเทศผู้ซื้อมายังประเทศไทย
การห้ามนำเข้าสินค้า หรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับการนำเข้า
การเกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร
อัตราความคุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยงทางการเมือง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่าย
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ
2,000 บาท/ราย/ปี
อัตราค่าเบี้ยประกัน
เริ่มต้นตั้งแต่ 0.330% ของมูลค่าที่รับประกัน
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำสำหรับ 1 รายการ เท่ากับ 300 บาท
ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ความเสี่ยงทางการค้า
กรณีผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
กรณีผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วัน นับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
กรณีผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า : ภายใน 30 วัน หลังจากขายสินค้าทอดตลาดได้
ความเสี่ยงทางการเมือง
ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันการส่งออก
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออก ใบคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ และจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ
3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ พร้อมกับชำระค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อมายัง ธสน.
4. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินผู้ซื้อ โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ส่งออกทราบ
5. ผู้เอาประกันแจ้งการส่งออก และชำระค่าเบี้ยประกัน ทุกครั้งที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
6. ผู้เอาประกันแจ้งผลการชำระเงินของผู้ซื้อทุกครั้งเมื่อได้รับชำระเงิน (ยกเว้น กรณีตั๋วส่งออกที่มีการขายลด หรือเรียกเก็บผ่าน ธสน.)
7. ติดตามการชำระเงินของผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด หากมีการชำระเงินล่าช้ากว่าปกติให้แจ้ง ธสน. โดยทันที
8. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำขอรับบริการประกันการส่งออก (EXIM SURE ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A)
ติดต่อขอรับบริการได้ที่