บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

EXIM SURE ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ L/C

เงื่อนไขการรับประกัน
1. คุ้มครองสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ L/C ชนิดเพิกถอนไม่ได้ (Irrevocable Letter of Credit) โดยครอบคลุมธนาคารผู้เปิด L/C     มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
2. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก
3. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งออกจากประเทศไทย
4. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงที่คุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า
ธนาคารผู้เปิด L/C ล้มละลาย
ธนาคารผู้เปิด L/C ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C (ทั้งนี้ เอกสารการส่งออกต้องไม่มี Discrepancy)
ความเสี่ยงทางการเมือง
การควบคุมการโอนเงินจากประเทศของธนาคารผู้มีหน้าที่ชำระเงินตาม L/C มายังประเทศไทย
ผู้ซื้อไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปในประเทศได้ อันเป็นเหตุให้ธนาคารผู้เปิด L/C ใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระเงิน
เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร
อัตราความคุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยงทางการเมือง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่าย
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารผู้ซื้อ
3,000 บาท/ราย/ปี
อัตราค่าเบี้ยประกัน
เริ่มต้นตั้งแต่ 0.069% ของมูลค่า L/C ที่มาแจ้งขอรับประกันในแต่ละครั้ง
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำสำหรับ 1 รายการ เท่ากับ 1,000 บาท
ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ความเสี่ยงทางการค้า
กรณีธนาคารผู้เปิด L/C ล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
กรณีธนาคารผู้เปิด L/C ไม่ชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วัน นับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ความเสี่ยงทางการเมือง
ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันการส่งออก
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออก ใบคำขออนุมัติวงเงินธนาคารผู้ซื้อ (ผู้เปิด L/C)
    และจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ
3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ พร้อมกับชำระค่าวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารผู้ซื้อ (ผู้เปิด L/C) มายัง ธสน.
4. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินธนาคารผู้ซื้อ (ผู้เปิด L/C) โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ส่งออกทราบ
5. ผู้เอาประกันแจ้งการส่งออก และชำระค่าเบี้ยประกัน ทุกครั้งที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อที่ชำระเงินผ่าน L/C จากธนาคารที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
6. ผู้เอาประกันแจ้งผลการชำระเงินของธนาคารผู้ซื้อทุกครั้งเมื่อได้รับชำระเงิน (ยกเว้น กรณีตั๋วส่งออกที่มีการขายลด หรือเรียกเก็บผ่าน ธสน.)
7. ติดตามการชำระเงินของธนาคารผู้ซื้อ (ผู้เปิด L/C) อย่างใกล้ชิด หากมีการชำระเงินล่าช้ากว่าปกติให้แจ้ง ธสน. โดยทันที
8. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำขอรับบริการประกันการส่งออก (EXIM SURE ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ L/C)
ติดต่อขอรับบริการได้ที่