บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

EXIM FLEXI เป็นบริการรับประกันแบบเหมาจ่าย โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกจัดทำรายงานแจ้งมูลค่าการส่งออกรวม แทนการแจ้งการส่งออกเป็นราย Shipment ต่อ ธสน. และจัดทำรายงานการชำระเงินล่าช้าต่อ ธสน. ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ในการส่งออกมานาน มีการติดตามภาระคงค้างจากผู้ซื้อในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ต้องการความคุ้มครองที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจโดยไม่ยุ่งยากด้านการจัดเตรียมเอกสาร
เงื่อนไขการรับประกัน
1. คุ้มครองสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A เท่านั้น โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
2. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก
3. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งออกจากประเทศไทย
4. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงที่คุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า
ผู้ซื้อล้มละลาย
ผู้ซื้อปฎิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า
ความเสี่ยงทางการเมือง
การควบคุมการโอนเงินจากประเทศผู้ซื้อมายังประเทศไทย
การห้ามนำเข้าสินค้า หรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับการนำเข้า
เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร
หมายเหตุ : ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป (ประเทศฝรั่งเศส จีน รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา)
อัตราความคุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยงทางการเมือง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ค่าใช้จ่าย
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ
2,000 บาท/ราย/ปี
อัตราค่าเบี้ยประกัน
เริ่มต้นตั้งแต่ 0.20% ของมูลค่าเอาประกัน โดยสามารถเลือกแบ่งชำระล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส/ราย 6 เดือน หรือรายปีได้
ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ความเสี่ยงทางการค้า
ผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
ผู้ซื้อปฎิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วัน นับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า : ภายใน 30 วัน หลังจากขายสินค้าทอดตลาดได้
ความเสี่ยงทางการเมือง
ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันการส่งออก
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออก ใบคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ และจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ
3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ พร้อมกับชำระค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อมายัง ธสน.
4. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินผู้ซื้อ โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ส่งออกทราบ
5. ผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันตามเกณฑ์ที่ได้ตกลงกัน
6. ผู้เอาประกันแจ้งการส่งออกเป็นรายเดือน/รายไตรมาส หรือราย 6 เดือนตามเกณฑ์ที่ได้ตกลงกัน
7. ผู้เอาประกันติดตามการชำระเงินของผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด และหากผู้ซื้อชำระเงินล่าช้า ให้จัดทำรายงานแจ้งผลการชำระเงินล่าช้า
    (Overdue Report) และส่งมายัง ธสน. ภายในระยะเวลาที่ กำหนด
8. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่