บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

EXIM 4 SMEs เป็นการให้บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ส่งออก SMEs ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี ด้วยเบี้ยประกันถูก ขั้นตอนการอนุมัติที่รวดเร็ว พร้อมอัตราความคุ้มครองสูงถึง 90%
เงื่อนไขการรับประกัน
1. สำหรับผู้ส่งออกรายย่อยที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
2. คุ้มครองสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A เท่านั้น โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากกว่า 135 ประเทศทั่วโลก
3. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการส่งออกจากประเทศไทย ยกเว้นสินค้าเน่าเสียง่าย
4. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 90 วันนับจากวันส่งออก
5. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงที่คุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า
ผู้ซื้อล้มละลาย
ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า
ความเสี่ยงทางการเมือง
การควบคุมการโอนเงินมายังประเทศไทย
การห้ามนำเข้าสินค้าหรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับในการนำเข้า
เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร
หมายเหตุ : ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
               (สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)
ความคุ้มครอง
อัตราความคุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ความเสี่ยงทางการเมือง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
วงเงินรับประกันสูงสุด
ขึ้นอยู่กับมูลค่าทำประกัน ดังนี้
มูลค่าทำประกัน วงเงินรับประกันสูงสุด*
(ล้านบาท)
มากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
40.0
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
15.0
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
8.0
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินรับประกันสูงสุดในบางอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่าย
ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ
1,000 บาท/ราย/ปี
อัตราค่าเบี้ยประกัน
ขึ้นอยู่กับมูลค่าทำประกัน ดังนี้
มูลค่าทำประกัน อัตราเบี้ยประกัน
มากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.35%
มากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.38%
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.44%
ค่าเบี้ยประกันที่เรียกเก็บจะไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกแบ่งชำระล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส/ราย 6 เดือน
หรือรายปีได้
ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ความเสี่ยงทางการค้า
ผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วันนับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า : ภายใน 30 วัน หลังจากขายสินค้าทอดตลาดได้
ความเสี่ยงทางการเมือง
ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันการส่งออก
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออก ใบคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ และจัดเตรียมเอกสาร ประกอบคำขอรับบริการฯ
3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ พร้อมกับชำระค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อมายัง ธสน.
4. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินผู้ซื้อ โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ส่งออกทราบ
5. ผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด
6. ผู้เอาประกันแจ้งการส่งออกเป็นรายเดือน
7. ผู้เอาประกันติดตามการชำระเงินของผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด และหากผู้ซื้อยังไม่มีการชำระเงินตามกำหนด ให้จัดทำรายงานแจ้งผลการชำระเงิน
    ล่าช้า (Overdue Report) และส่งมายัง ธสน. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าา
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่