บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน

บริการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Investment Insurance) หมายถึง การประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของผู้ลงทุนได้รับความเสียหายในการดำเนินนโยบาย กฎระเบียบ หรือการดำเนินการใดๆ ของรัฐบาลประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุน ตลอดจนภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการลงทุนของผู้ลงทุนและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้ลงทุน
ประเภทของความคุ้มครอง
1. คุ้มครองในส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) โดยบริการฯ จะให้ความคุ้มครองสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนที่ ธสน. ให้การรับประกัน
2. คุ้มครองในส่วนของเงินกู้ (Loan) โดยบริการฯ จะให้ความคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยตามตารางการชำระเงินในสัญญาการกู้ยืมของผู้ลงทุน
คุณสมบัติของโครงการลงทุน
โครงการลงทุนที่มีนักลงทุนไทย หรือนิติบุคลไทยถือหุ้น หรือร่วมลงทุนในโครงการลงทุนนั้น
ความเสี่ยงทางการเมืองที่ให้ความคุ้มครอง
1. ความเสี่ยงจากการจำกัดการโอนเงินหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Inconvertibility or Transfer Restriction)
2. ความเสี่ยงจากการเวนคืน หรือการเข้ายึด หรือการโอนทรัพย์สินหรือกิจการของผู้ลงทุนมาเป็นของรัฐบาล (Expropriation)
3. ความเสี่ยงจากการเกิดสงครามและเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง (War and Civil Disturbance)
4. ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลของประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา (Breach of Contract) ในกรณีที่คำพิพากษาของศาลหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่สามารถนำไปใช้บังคับได้
สกุลเงินที่คุ้มครอง
ธสน. ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงเป็นมูลค่าในสกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เยนญี่ปุ่น หรือปอนด์สเตอร์ลิง
อัตราความคุ้มครอง
ธสน. ให้ความคุ้มครองไม่เกินร้อยละเก้าสิบ (90) ของมูลค่าความเสียหาย
ระยะเวลาความคุ้มครอง
บริการประกันความเสี่ยงการลงทุนสามารถมีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 3-15 ปี
ความคุ้มครองตามกรมธรรม์
วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองและวันสิ้นสุดการรับประกันจะเป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ โดยที่กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงการลงทุนมีผลคุ้มครองเมื่อ ธสน. ได้รับค่าเบี้ยประกันตามที่กำหนดแล้ว และเงื่อนไขการรับประกัน (Condition Precedent) ตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ครบถ้วนสมบูรณ์ จนถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกันตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
ค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ
ธสน. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นค่าวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้ขอรับบริการยื่นคำขอรับบริการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Definitive Application) เป็นจำนวน 0.1% ของมูลค่าวงเงินรับประกันสูงสุด แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะถือเป็นส่วนลดของค่าเบี้ยประกันเมื่อผู้ขอรับบริการลงนามในกรมธรรม์
อัตราเบี้ยประกัน
อัตราเบี้ยประกันที่ใช้ในการจัดเก็บจะกำหนดเป็นร้อยละของมูลค่าการรับประกันในกรมธรรม์แต่ละปีโดยใช้วงเงินรับประกันในแต่ละปีเป็นฐานในการคำนวณเบี้ยประกัน โดยผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันแก่ ธสน. แบบล่วงหน้า (Up-front) เป็นรายปี
การขอใช้บริการ
ผู้ลงทุนสามารถยื่นแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น (Preliminary Application) เพื่อให้ ธสน. พิจารณาตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการลงทุน เมื่อผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว สามารถยื่นคำขอรับบริการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Definitive Application) พร้อมเอกสารประกอบ โดย ธสน. จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งเงื่อนไขการรับประกันให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วน
การขอรับค่าสินไหมทดแทน
เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้เอาประกันต้องแจ้งให้ ธสน. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน โดยผู้เอาประกันสามารถแจ้งขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ทันทีหรือภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาพิสูจน์ความเสียหาย โดย ธสน. จะพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลหลักฐานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาพิสูจน์ความเสียหายหรือวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่ว่าวันใดจะล่าช้ากว่ากัน
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่