บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
(Buyer / Bank Risk Assessment Service: BRA)


เป็นบริการที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการค้า รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน และให้เครดิตทางการค้าแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
ข้อมูลที่ผู้ส่งออกจะได้รับ
ชื่อ ที่อยู่ ประเภทของกิจการ ลักษณะของธุรกิจ วันที่ก่อตั้ง และจำนวนพนักงานของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
แนวโน้มกิจการของผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
ประวัติการชำระเงินผ่าน ธสน. (ถ้ามี)
อันดับความน่าเชื่อถือจาก ธสน.
ความเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ต่อวงเงินและเงื่อนไขการชำระเงินที่เหมาะสมต่อผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
ประโยชน์ที่ผู้ส่งออกจะได้รับ
ลดความเสี่ยงในการทำการค้าของผู้ส่งออก เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาทำการค้ากับผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ และกำหนดวงเงินที่ควรค้าขายได้ด้วยตนเอง (Self-insurance)
ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ
3,200 บาท/ราย
หมายเหตุ : ผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงแล้วภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันประเมิน ผู้ส่งออกสามารถนำผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อดังกล่าวเข้ามาขอรับบริการประกันการส่งออกระยะสั้นได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าวิเคราะห์ข้อมูล
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อขอรับบริการได้ที่