บริการ

บริการประกันการส่งออกและลงทุน

บริการประกันส่งออกทันใจ SMEs


บริการประกันการส่งออกรูปแบบใหม่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจาก ผู้ซื้อในต่างประเทศ บริการนี้เหมาะสมสำหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีแผนจะส่งออก หรือกำลังจะส่งออก โดยมีมูลค่าการส่งออกแต่ละครั้งไม่สูงนัก หรือไม่ได้รับคำสั่งซื้อเป็นประจำ
ผู้ที่กำลังจะไปเจรจาการค้าที่งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ที่ต้องการความคุ้มครอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการค้าขาย
จุดเด่นของบริการ
สมัครง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
อนุมัติเร็ว ภายใน 1 วัน
คุ้มครองเลย สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
รูปแบบบริการ
คุณสมบัติของผู้เอาประกัน : เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เงื่อนไขการชำระเงิน : D/P, D/A, O/A ไม่เกิน 90 วัน
ประเทศที่ให้การรับประกัน : กว่า 135 ประเทศทั่วโลก
อัตราความคุ้มครอง : 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ค่าเบี้ยประกัน : 3,000 บาทต่อผู้ซื้อ 1 ราย
สินค้าที่รับประกัน : สินค้าทุกประเภทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ความเสี่ยงที่คุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า
ผู้ซื้อล้มละลาย
ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
ความเสี่ยงทางการเมือง
การควบคุมการโอนเงิน
การห้ามนำเข้าสินค้า
เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร
วงเงินในการรับประกัน
วงเงินรับประกันสูงสุด 1,000,000 บาท
วงเงินผู้ซื้อ 500,000 บาทต่อรายผู้ซื้อ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
กรณีผู้ซื้อล้มละลาย จ่ายทันที
กรณีผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงิน ภายใน 120 วันนับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
กรณีอื่นๆ ภายใน 120 วันนับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารในการขอรับบริการ
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. สำเนาหนังสือรับรองตรายาง
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่