บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

สินเชื่อผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ให้กู้เป็นสกุลเงินบาทสำหรับผู้ส่งออกทางอ้อม (ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก) เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดเตรียมสินค้าทั้งในช่วงก่อนและหลังการส่งมอบสินค้า โดยสามารถนำเอกสารการสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ส่งออก และ/หรือสำเนาใบกำกับสินค้าที่มีการเซ็นรับสินค้าแล้วมาขอกู้เงินจากธนาคารได้ รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตให้แก่ผู้ส่งออก
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
รายชื่อผู้ส่งออก
Domestic L/C/ สัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ส่งออก/ ใบกำกับสินค้าที่ได้มีการเซ็นรับสินค้าแล้ว
หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
งบการเงินและ Bank Statement
หลักประกัน
ติดต่อขอรับบริการได้ที่