บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

สินเชื่อเพื่อซัพพลายเออร์ส

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ผู้ส่งออกได้รับจาก ธสน. โดยให้ผู้ส่งออกทางอ้อมหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก (Supplier) นำเช็คลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้า ธสน. มาขายลด เพื่อรับเงินตามเช็คก่อนถึงวันครบกำหนด สำหรับนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการ
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
ประวัติการส่งออก
รายชื่อผู้ส่งออกทางอ้อม (Supplier)
หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
งบการเงินและ Bank Statement
หลักประกัน
ติดต่อขอรับบริการได้ที่