บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

สินเชื่อสนับสนุนการนำเข้าสินค้า

เป็นบริการที่รองรับการนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจหรือการนำเข้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค โดย ธสน. จะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) หรือโอนเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากผู้ขายในต่างประเทศและให้สินเชื่อที่มีกำหนดเวลาชำระคืนที่สอดคล้องกับธุรกิจของผู้ซื้อ
การใช้วงเงิน
ธสน. กำหนดวงเงินในการนำเข้าหรือโอนเงิน
ผู้ส่งออกสามารถขอให้ ธสน. เปิด L/C เพื่อนำเข้าสินค้าสำหรับการส่งออกตามคำสั่งซื้อ (P/O) หรือ L/C ที่ได้รับ
ระยะเวลาในการรับคืนภาระหนี้ในการนำเข้าสินค้าจะสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับชำระเงินจากค่าสินค้า
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
ประวัติการส่งออกและนำเข้า
L/C หรือสัญญาซื้อขาย หรือคำสั่งซื้อ
หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
งบการเงินและ Bank Statement
หลักประกัน
ติดต่อขอรับบริการได้ที่