บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร

เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถขายเครื่องจักรแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ ทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรที่ใช้งานแล้ว
การผ่อนชำระ
ไม่เกิน 7 ปี ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานที่เหลือของเครื่องจักรหรือขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ
จำนวนเงินกู้
ไม่เกิน 85% ของมูลค่าเครื่องจักร ทั้งนี้จะพิจารณาประกอบกับสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของโครงการด้วย
เงื่อนไขการใช้บริการ
กรณีที่ 1
ธสน. ให้กู้แก่ธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ และธนาคารของผู้ซื้อให้กู้ต่อแก่ผู้ซื้อ (Relending) โดยให้กู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ซื้อต้องติดต่อขอใช้วงเงินกับธนาคารในประเทศของผู้ซื้อที่ ธสน. กำหนดไว้
กรณีที่ 2
ธสน. ให้กู้โดยตรงแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ (Buyer's Credit) โดยให้กู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กรณีที่ 3
ธสน. ให้กู้โดยตรงแก่ผู้ส่งออกในประเทศไทย (Supplier's Credit) โดยให้กู้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
รายละเอียดผู้ขาย เช่น ประวัติ/ประสบการณ์ งบการเงินของบริษัทผู้ขาย (ย้อนหลัง 3 ปี) หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียดผู้ซื้อ เช่น ประวัติ/ประสบการณ์ งบการเงินของบริษัทผู้ซื้อ (ย้อนหลัง 3 ปี) หนังสือจดทะเบียนบริษัท/หนังสือรับรองบริษัท
รายละเอียดเครื่องจักรและเงื่อนไขการชำระเงิน
รายละเอียดโครงการ (กรณี Buyer's credit) เช่น สถานที่ตั้งโครงการ การดำเนินงาน รายละเอียดด้านการตลาด
รายละเอียดด้านการเงิน เช่น แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน Financial Projection พร้อมสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดด้านกฎหมาย เช่น สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของโครงการ สำเนาสัญญาว่าจ้าง หรือสัญญาซื้อขายเครื่องจักร
ความต้องการสินเชื่อ และหลักประกันที่เสนอ
ติดต่อขอรับบริการได้ที่
ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่ (เงื่อนไขการใช้บริการตามกรณีที่ 1 และ 2)
สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 (เงื่อนไขการใช้บริการตามกรณีที่ 3)