บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

สินเชื่อเพื่อการร่วมงานแสดงสินค้า

เป็นวงเงินกู้ระยะสั้น-กลาง สำหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและเล็กนำไปใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และช่องทางในการขยายฐานลูกค้า ในวงเงินตั้งแต่ 0.5-1.0 ล้านบาท/งาน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime rate - 1% ต่อปี
เงื่อนไขการใช้บริการ
ต้องเป็นผู้ส่งออกที่มีสินค้าและเคยส่งออกมาแล้ว และมีโอกาสในการขยายตลาด หรือเป็นผู้ส่งออกที่มีประวัติการส่งออก หรือเป็นลูกค้าที่ได้รับวงเงินหมุนเวียนจาก ธสน. มาก่อน
หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ไปร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องนำสำเนาเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมแสดงสินค้า เช่น ค่าเช่าสถานที่ร่วมงานแสดงสินค้า ค่าพาหนะในการเดินทาง หรือรายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ฯลฯ มายื่นต่อ ธสน. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ครบกำหนดชำระเงินกู้งวดที่ 2)
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ภายใน 1 ปี หรือไม่เกิน 2 ปี (กรณีมีความจำเป็น)
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณา
ประวัติการส่งออกและผลการดำเนินงาน
รายละเอียดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
งบการเงินและ Bank Statement
หลักประกันตามความเหมาะสม
ติดต่อขอรับบริการได้ที่