บริการ

สินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า
สินเชื่อระยะสั้น
สินเชื่อระยะกลาง-ยาว
บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
บริการออกหนังสือค้ำประกัน
บริการเพื่อการนำเข้า
บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวที่ให้แก่ผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อ เพื่อใช้สำหรับการนำเข้าสินค้า และ/หรือบริการจากประเทศไทย
ประเภทของบริการ
1. บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ
เป็นการให้วงเงินสินเชื่อระยะกลาง-ยาว เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จาก ธสน. เพื่อใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย

2. บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ
เป็นการให้สินเชื่อแก่ธนาคารผู้ซื้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ อาทิ

วงเงิน Revolving Trade Financing Facility เป็นการให้วงเงินระยะสั้นแก่ธนาคารผู้ซื้อเพื่อให้ธนาคารผู้ซื้อสามารถกำหนดเวลาการชำระเงินแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศเพื่อจัดซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย
วงเงิน Long-term Financing Facility เป็นวงเงินระยะยาวให้แก่ธนาคารผู้ซื้อเพื่อให้ต่อแก่ผู้ซื้อเพื่อซื้อสินค้าทุนหรือบริการจากประเทศไทย
วงเงิน Re-lending เป็นการให้สินเชื่อระยะยาวแก่ธนาคารในต่างประเทศเพื่อปล่อยกู้ต่อโครงการของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ
ประโยชน์ของบริการ
เพิ่มกำลังซื้อของผู้ซื้อในต่างประเทศโดยการเสนอเงินกู้เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทย
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย
ลดความเสี่ยงด้านการชำระเงินเนื่องจากได้รับเงินทันทีหลังส่งออก
เพิ่มแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องแก่กิจการ
ติดต่อขอรับบริการได้ที่